Investerings- en financieringsstaat

Investeringen
(bedragen x 1.000 euro)

Boekwaarde
1-1-2019

Bruto
investeringen

Vermind-
eringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2019

Immateriële vaste activa (totaal)

1.234

0

0

34

1.200

Bijdragen aan activa van derden

1.234

0

0

34

1.200

Materiële vaste activa (totaal)

1.318.460

99.373

0

39.075

1.378.758

I. Investeringen met economisch nut

84.013

0

Waarvan routine investeringen

19.921

0

Waarvan beleidsmatige investeringen

64.092

0

II. Investeringen in de openbare ruimte  met maatschappelijk nut

15.360

Vlottende activa (totaal)

92.044

12.400

17.600

0

86.844

Onderhanden werk inzake grondexploitaties

92.044

12.400

17.600

0

86.844

Financiële activa (totaal)

417.519

0

14.142

0

403.377

Kapitaalverstrekkingen

14.110

0

0

14.110

Uitgezette leningen

403.409

0

14.142

0

389.167

Totaal activa

1.829.257

111.742

31.742

39.109

1.870.179

Financiering
(bedragen x  1.000 euro)

Boekwaarde
1-1-2019

Bruto
investeringen

Verminderingen

rekeningresultaat
2018

Boekwaarde
31-12-2019

Reserves

222.099

22.427

81.784

            24.382

187.124

Voorzieningen

40.404

5.847

7.805

38.446

Opgenomen geldleningen Treasury

1.555.214

50.000

69.079

1.536.135

Alsnog te financieren lang en kort

108.474

108.474

Totaal financiering

1.817.717

186.748

158.668

24.382

1.870.179

ga terug