Samenvatting financieel beeld 2019-2022

In onderstaand overzicht staan de financiële consequenties samengevat van het financieel meerjarenbeeld, de financiële knelpunten en ambities en de dekkingsbronnen.

Financieel perspectief

2019

2020

2021

2022

Financieel meerjarenbeeld

-9.728

4.334

6.616

10.263

Financiële knelpunten en ambities

-37.498

-51.281

-48.159

-48.400

Dekkingsbronnen

47.226

46.947

41.543

38.136

Totaal

0

0

0

0

In hoofdstuk 4.2 wordt ingegaan op de ontwikkeling van het meerjarenbeeld. Het startpunt is de meerjarenraming zoals opgenomen in de begrotingen 2018 van Groningen, Haren en ten Boer. Vervolgens zijn de ontwikkelingen op dit saldo toegelicht.
De opgaven en hervormingen zoals die in eerdere begrotingen zijn opgenomen voor de jaarschijven 2019-2022 maken onderdeel uit van het saldo van het meerjarenbeeld. De opgaven en hervormingen zoals opgenomen in de voorgaande begrotingen lichten we toe in de hoofdstuk 4.2.1. en 4.2.2.

Hoofdstuk 4.3 gaat vervolgens in op de verschillende opgaven en ambities. In het coalitieakkoord 2019-2022 is in de financiële paragraaf hiervan een overzicht gegeven. Dit hoofdstuk geeft hierop een nadere uiteenzetting en toelichting.

Hoofdstuk 4.4 gaat in op de hervormingen. In het coalitieakkoord 2019-2022 is in de financiële paragraaf hiervan een overzicht gegeven. Dit hoofdstuk geeft hierop een nadere uiteenzetting en toelichting.

ga terug