Reserves

Verloopoverzicht reserves 2019

omschrijving
(bedragen x 1.000 euro)

Begroot
saldo 01-01-2019

Prognose rekening-resultaat 2018

 Toevoeging
in 2019


 Onttrekking
 in 2019

Saldo
31-12-2019

Algemene Egalisatiereserve

37.228

4.413

8.284

19.454

30.471

Vastgoed verkoopopbrengst tbv bezuinigingen

0

0

Gresco

0

12

12

ICT modules vastgoedmanagement

0

163

163

Aandelen Essent NV

1.262

1.262

Extra beleid

0

0

Regio Specifiek Pakket ZZL

9.400

9.400

Martiniplaza BV

3.916

3.916

Ten Boer

637

130

767

Frictiekosten bezuinigingen

0

0

Wijkwethouderschap (gebiedsgericht werken)

411

706

1.117

Van Lenneplaan

465

465

Flankerend beleid

2.408

-528

1.880

0

Frictiekosten Reorganisatie

0

0

Geluidsreducerend asfalt

300

75

225

Gele steentjes (EB)

0

0

Gele steentjes 

417

74

491

Kinderboederij (EB)

197

-110

87

Speelvoorzieningen

525

525

Graven

0

28

28

Kunstvoorraad CBK

1.647

1.647

Kunst op straat

521

80

441

Bodemsanering

4.906

-221

125

125

4.685

Ringsparen (EB)

354

354

Groninger Monumentenfonds

932

932

WarmteStad

60

60

Bovenwijkse infrastructuur grondexploitaties

1.986

1.986

Forum garage

5.600

600

6.200

Grondbank

4.273

4.273

Grondzaken

28.312

8.598

108

31.064

5.954

SIF

35.568

1.948

17.687

19.829

Parkeren

4.114

1.627

2.017

7.758

Reserve Kapitaalslasten (bk)

27.900

3.238

825

2.846

29.117

Hergebruik grond

778

778

Afkoopsommen erfpacht

12.627

12.627

Eemskanaalzone

8.034

8.034

Aardgasvrije wijken

0

3.516

3.516

Fonds Economische Ontwikkelingen

100

50

50

ESF

1.880

1.880

Noordelijk Belasting Kantoor (EB)

0

0

0

0

Esserberg

193

11

182

Recreatiegebied Kardinge

535

0

535

Co financieringinvestering fonds

228

609

75

0

912

Reserve Kapitaalslasten (bk)

422

0

13

409

Egalisatiereserve VSD

500

-500

500

500

Egalisatiereserve Instellingen ivm concernaccres

787

7.774

6.616

1.945

Bijdrage MFA de Wijert

400

400

Exploitatierisico Forum

2.321

2.321

BSV Paddepoel

11

8

3

Reserve Kapitaalslasten (bk)

5.644

5.644

Gresco aanpak 24 gebouwen

125

125

Onderwijshuisvesting

1.597

679

10

503

1.783

Nieuwbouw VMBO

1.429

238

1.191

Onderwijshuisvesting Basisonderwijs

0

Plusfonds Dijkpark

0

Aktualisering Bestemmingsplannen komplannen

0

Aktualisering Bestemmingsplannen buitengebied

0

Realisering Speelvoorzieningen

52

52

Bijdrageregeling Dorpshuizen

18

18

W.W.B.Inkomensdeel

0

Zorguitgaven WMO 18+ en Jeugd

77

77

De Lessenaar Ten Post

24

24

Afkoopsom onderhoud fietspad Stadsweg

449

449

Reserve bouwleges

40

40

Scholenfonds

1.062

399

1.461

Res. Dekking Gerealiseerde Inv. (RDGI)

1.127

48

106

1.069

Fonds Sociale Woningbouw

0

0

Bestemmingsreserve Nieuw Raadhuis

1.537

147

126

1.558

Bestemmingsreserve Zernike College

6.067

1.426

862

6.631

Bestemmingsreserve Riolering

0

0

Bestemmingsreserve Sociaal Domein

0

0

Bestemmingsreserve Quintusschool

293

12

20

285

Bestemmingsreserve Duurzaamheid

0

0

Bestemmingsres. Duurzaamheid Scholen

399

399

Bestemmingsreserve Openbaar Gebied

44

20

24

Bestemmingsreserve onderhoud en vastgoed

37

37

Totaal reserves

222.099

24.382

22.427

81.784

187.124

ga terug