Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten 2019-2022

Incidentele baten

Bedrag 2019

Bedrag 2020

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Toelichting

Transitie outsourcing ICT dekking grondzaken

9.800

260

 Deze 9,8 miljoen euro, ter dekking van de lasten die verband houden met de outsourcing van de ICT van de gemeente, wordt aan de reserve Grondzaken onttrokken.

Binnenhalen subsidies voor SIF projecten

2.000

We verwachten dat we in 2021 circa 2 miljoen subsidie kunnen realiseren voor de SIF projecten.

Onttrekking reserve grondzaken: Dekking knelpunten uit weerstandsvermogen

15.247

1.793

3.648

1.782

We streven aan het eind van de coalitieperiode naar een ratio van het weerstandsvermogen van 1,0. Gelet op de grote opgave accepteren we voor de kortere termijn een ratio van minimaal 0,8. Bij de inzet van het weerstandsvermogen wordt, naast deze ratio, ook gekeken naar de verhouding tussen harde reserves en niet direct beschikbaar weerstandsvermogen. De komende jaren zetten we een deel van het weerstandsvermogen in. 

Ruilmiddelen

9.900

20.100

Bij de dekkingsmogelijkheden houden we rekening met een ruil van incidentele met structurele middelen. We spelen incidentele middelen vrij die zijn bestemd voor investeringen door de kapitaallasten structureel te dekken in de begroting. In totaal gaat het om een bedrag van 30 miljoen euro. Dit bedrag zetten we in als incidentele dekking in 2019 en 2020. 

Overige onttrekking reserve grondzaken

5.893

5.893

851

-90

Overige onttrekking reserve kapitaallasten

2.866

Deze onttrekking van wordt ingezet voor de dekking van incidentele uitgaven opgenomen in de begroting 2019.

Onttrekking reserve Fonds economische ontwikkelingen

50

50

Onttrekking reserve Onderwijshuisvesting

503

Egalisatiereserve Instellingen ivm concernaccres

1.437

1.437

1.437

1.437

Betreft de onttrekkingen uit de egalisatiereserve die is ontstaan door het niet volledig toevoegen van de van het concern ontvangen indexatie in het betreffende jaar aan het subsidiebudget. Het verschil tussen de aan het subsidiebudget toegevoegde indexatiepercentage en de gemeentelijke compensatie wordt jaarlijks verrekend met deze reserve.

Egalisatiereserve Instellingen ivm concernaccres

1.866

1.866

1.866

1.866

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.1.

Onttrekking reserve BSV Paddepoel

8

3

Egalisatiereserve Instellingen ivm concernaccres

145

145

145

145

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.1.

Egalisatiereserve Instellingen ivm concernaccres

241

241

241

241

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.1.

Egalisatiereserve Instellingen ivm concernaccres

2.927

2.927

2.927

2.927

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.1.

Onttrekking reserve Kunst op Straat

80

80

80

80

Overige onttrekkingen SIF

7.787

558

Er is een onttrekking begroot van 1 miljoen euro  ten behoeve van de dekking van de kosten inzake gebiedsgericht werken. Daarnaast is bij het opstellen van de begroting 2018 besloten tot ruil in 2019 van 6,8 mln. middelen. voor SIF projecten.

Onttrekking reserve Bodemsanering

125

125

125

125

Onttrekking reserve Geluidsreducerend asfalt

75

75

75

75

Onttrekking AER: Dekking knelpunten
uit weerstandsvermogen

15.038

1.348

1.659

1.659

Er wordt gestreefd naar een ratio van het weerstandsvermogen van 1,0. Gelet op de grote opgave accepteren we voor de kortere termijn een ratio van minimaal 0,8. Bij de inzet van het weerstandsvermogen wordt, naast deze ratio, ook gekeken naar de verhouding tussen harde reserves en niet direct beschikbaar weerstandsvermogen. De komende jaren zetten we een deel van het weerstandsvermogen in. 

Herijking risico grondexpl en Meerstad

4.670

Als gevolg van de overheveling van bovenwijkse voorzieningen uit de grondexploitatie Meerstad is het risico aanzienlijk lager geworden. Daardoor hoeven we voor dit risico minder weerstandsvermogen aan te houden. In totaal schatten we het risico grondexploitaties en Meerstad bijna 25 miljoen euro lager in. Rekening houdend met de waarschijnlijkheidsfactor van 90%, verlaagt het benodigd weerstandsvermogen met 22,2 miljoen euro.
Omdat de ratio van het weerstandsvermogen in de komende jaren boven de 1,0 ligt, vinden we het verantwoord deze middelen in te zetten voor het afdekken van een nadelig saldo. Voor 2020 gaat het om 4,7 miljoen euro.

Onttrekking reserve flankerend beleid

1.880

Om de kosten van de herplaatsing van medewerkers in 2019 te kunnen dekken wordt een onttrekking van 1,88 miljoen euro begroot.

Inzet rekeningresultaat 2018

4.413

Een deel van het resultaat bij de jaarrekening 2018 zetten we in als dekkingsbron voor de begroting. We houden rekening met een vrij besteedbaar resultaat van 4,413 miljoen euro dat we inzetten voor de begroting 2019.

Saldo financieel perspectief via AER

2.073

4.078

Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2019 is het financiële meerjarenbeeld. Bij het saldo van het meerjarenbeeld houden we vervolgens met de genoemde financiële knelpunten en dekkingsbronnen. Voor 2019 en 2022 resulteert dit in een overschot van respectievelijk 4,887 miljoen euro en 1,353 miljoen euro. In 2020 en 2021 resulteert een tekort van respectievelijk 2,073 miljoen en 4,078 miljoen euro. De tekorten en overschotten verrekenen we met de AER (en zijn per saldo meerjarig neutraal).

Herindelingsbijdrage gemeentefonds

3.537

1.768

1.768

1.768

Ter dekking van de herindelingskosten stelt BZK in de periode 2017-2022 via het gemeentefonds middelen ter beschikking.

Totaal incidentele baten

83.818

45.412

20.900

12.015

Incidentele lasten

Bedrag 2019

Bedrag 2020

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Toelichting

Versterking lokale werkgelegenheid

1.900

Om de partners binnen de aardbevingsregio Groningen financieel te ondersteunen is 6,230 miljoen euro over de periode 2017-2021 gereserveerd. De gelden zijn bedoeld om kandidaten uit de WW, bijstand en zij-instromers om te scholen naar banen in de aardbevingsgerelateerde bouw en technieksector. Afspraken en andere relevante kwesties zijn ter ondersteuning vastgelegd in een bestuursconvenant, ondertekend op 5 maart 2018. De bedragen worden uitgekeerd aan de centrumgemeente Groningen voor de arbeidsmarktregio Groningen. Groningen ontvangt in dit kader 1,9 miljoen euro in 2019.  

Dekking tekort buig

10.700

Er is becijferd dat het budget voor de BUIG ten opzichte van 2018 in 2019 met 10,7 miljoen euro afneemt. Om dit voor dit jaar op te kunnen vangen is hiervoor in het meerjarenbeeld een even groot bedrag opgenomen.

Bijzondere bijstand/Bewindvoering

1.200

650

Door het beroep dat statushouders doen op de voorzieningen van de bijzondere bijstand en de toegenomen kosten van bewindvoering is in 2019 en 2020 extra budget nodig. Door een daling van de instroom van vergunninghouders nemen de kosten geleidelijk af. In het raadvoorstel Beleidsregels bijzondere bijstand en tarieven beschermingsbewind dat februari 2018 is vastgesteld is besloten om (voor minima) de dienst beschermingsbewind te laten uitvoeren door de gemeente Groningen. Door beide ontwikkelingen wordt het tekort op termijn lager.

Toevoeging reserve Onderwijshuisvesting

1.200

1.200

1.200

1.200

Egalisatiereserve Instellingen ivm concernaccres

1.553

1.902

2.212

2.552

Betreft de toevoegingen uit de egalisatiereserve die is ontstaan door het niet volledig toevoegen van de van het concern ontvangen indexatie in het betreffende jaar aan het subsidiebudget. Het verschil tussen de aan het subsidiebudget toegevoegde indexatiepercentage en de gemeentelijke compensatie wordt jaarlijks verrekend met deze reserve.

Egalisatiereserve Instellingen ivm concernaccres

2.352

2.708

3.017

3.420

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.1.

Verhogen reserve sociaal domein

500

2.000

Na het dekken van de nadelige resultaten over 2016 en 2017 was de reserve Sociaal Domein in 2017 uitgeput. In verband met de noodzaak om een reserve achter de hand is met de begroting 2017 besloten om de reserve over de jaren 2017 t/m 2020 met 5 miljoen euro te vullen. In 2019 wordt 500 duizend euro toegevoegd en in 2020 een bedrag van 2 miljoen euro.

Tekort sociaal domein

8.561

6.382

4.300

Zowel in de begroting 2017 als in de begroting 2018 zijn tot en met 2022 extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld om de knelpunten binnen het sociaal domein op te kunnen lossen. Verwacht wordt dat het tekort na dit jaar zal afnemen.

Egalisatiereserve Instellingen ivm concernaccres

657

657

657

657

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.1.

Aanbesteding gebiedsondersteuningsnetwerk (GON)

990

360

-300

3.350

Op 18 april 2018 is besloten tot aanbesteding van het Gebiedsondersteuningsnetwerk (GON). In het besluit staat aangegeven dat aanvullende middelen noodzakelijk zijn voor een reëel budget. In 2019 is aanvullend 990 duizend euro nodig en in 2020 360 duizend euro. In 2021 is er sprake van een voordeel van 300 duizend euro. In 2022 is het nadeel afgerond 3,4 miljoen euro.

Toevoeging reserve Co-investeringsfonds Sport

75

67

Egalisatiereserve Instellingen ivm concernaccres

272

327

375

434

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.1.

Egalisatiereserve Instellingen ivm concernaccres

2.940

3.536

4.059

4.686

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.1.

Onderhoud Martiniplaza

1.495

1.495

In de begroting 2017 is in totaal  5,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de tweede fase van het meerjaren onderhoudsplan van Martiniplaza. Voor zowel 2019 als 2020 is een bedrag van 1,495 miljoen euro gereserveerd.

Fietsenstalling V&D

2.000

Een aantrekkelijke, leefbare binnenstad bereiken we onder andere door meer ruimte te bieden aan voetgangers en de fietsers. We stellen daarom voor te investeren in een fietsenstalling in de kelder van de voormalige V&D. We stellen in 2019 hiervoor 2 miljoen euro beschikbaar en vanaf 2020 300 duizend euro voor de exploitatie. 

Forum garage

600

Toevoeging reserve Parkeren

2.017

Aan de reserve Parkeren wordt jaarlijks het begrote resultaat toegevoegd.

Energie

1.760

1.110

1.110

1.150

Uw raad heeft vastgesteld dat de gemeente een grotere rol moet hebben van medefinancier en mede-investeerder, naast Rijk, corporaties, particulieren en bedrijfsleven. De gemeente zou ook een rol moeten hebben in de door de raad vastgestelde ambitie dat Groningen CO2-neutraal is in 2035. We zetten daarom in op verschillende onderdelen. Zo maken we wijkenergieplannen in opdracht van het Rijk in de transitie naar aardgasloze wijken, zonder dat daar op dit moment nog middelen tegenover staan.  We nemen deel aan de Regionale Energiestrategie, naast onze eigen inzet stelt ook het Rijk hiervoor middelen beschikbaar. We zetten middelen in voor het Windplatform en het Masterplan energie-landschap Meerstad Noord.
De omzetting van leningen aan WarmteStad naar inbreng eigen vermogen, leidt tot een verschuiving van rentelasten van WarmteStad. Dit is eerder gemeld aan uw raad. De structurele consequenties zijn 100 duizend euro. Daarnaast gaat het om toevoegingen aan het weerstandsvermogen gerelateerd aan de financiering van investeringen om in te spelen op WKO -ontwikkelingen.

Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk)

2.000

4.000

4.000

4.000

In 2018 is een start gemaakt met een nieuwe vorm van wijkvernieuwing (“wijkvernieuwing 3.0”) voor de wijken Selwerd, Beijum, De Wijert en Indische buurt/De Hoogte en een mogelijke verbreding naar Vinkhuizen, Paddepoel (motie Raad) en eventueel Lewenborg . Doelstelling is om toe te werken naar een eigentijdse innovatieve wijkverbeteringsaanpak die een stevige financiële gemeentelijke inbreng vergt. De inzet is gericht op fysieke investeringen in de wijk (openbare ruimte, woonomgeving, inclusief klimaatadaptatie) en gelijktijdige investeringen op sociaal-maatschappelijk vlak en de plankosten (inclusief programmaleiding wijkvernieuwing). De hiervoor genoemde energietransitie geldt als belangrijke motor voor de wijkvernieuwing. In 2019 stellen we voor fysieke en sociale wijkvernieuwing 2,0 miljoen euro beschikbaar en in de jaren 2020 t/m 2022 jaarlijks 4,0 miljoen euro. Daarnaast stellen we 350 duizend structureel beschikbaar vanaf 2020 oplopend tot 700 duizend euro vanaf 2021.

Overige toevoegingen reserves

548

148

148

148

Toevoeging reserve Bodemsanering

125

125

125

125

Verkiezingen

1.100

550

550

In 2019 is een incidenteel bedrag van 1,1 miljoen euro beschikbaar voor het organiseren van twee verkiezingen. Er staan verkiezingen gepland in maart voor de Provinciale Staten in combinatie met het waterschap en in mei voor het Europese Parlement.

Aanvulling weerstandsvermogen

1.848

2.159

3.507

3.507

We streven naar een ratio van het weerstandsvermogen van 1.0. Om het weerstandsvermogen te versterken wordt het weerstandsvermogen in 2019 aangevuld met 1,8 miljoen euro, in 2020 met 2,2 miljoen euro en in 2021 en 2022 met in totaal 3,5 miljoen euro.

Overige toevoegingen AER

1.549

2.574

806

760

Betreft diverse kleinere onttrekkingen.

Herindelingsbijdrage gemeentefonds

3.537

1.768

1.768

1.768

Ter dekking van de herindelingskosten stelt BZK in de periode 2017-2022 via het gemeentefonds middelen ter beschikking.

Flankerend beleid

1.748

Er wordt verwacht dat er voor 1,748 miljoen euro een beroep op flankerend beleid zal worden gedaan.

Saldo financieel perspectief via AER

4.887

1.353

Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2019 is het financiële meerjarenbeeld. Bij het saldo van het meerjarenbeeld houden we vervolgens met de genoemde financiële knelpunten en dekkingsbronnen. Voor 2019 en 2022 resulteert dit in een overschot van respectievelijk 4,887 miljoen euro en 1,353 miljoen euro. In 2020 en 2021 resulteert een tekort van respectievelijk 2,073 miljoen en 4,078 miljoen euro. De tekorten en overschotten verrekenen we met de AER (en zijn per saldo meerjarig neutraal).

Bijdrage integraal gebiedsgericht werken

2.150

2.150

2.150

2.150

Gebiedsgericht werken is een politiek speerpunt en bestuurlijk en maatschappelijk wenselijk burgerbetrokkenheid en zeggenschap bij gemeentelijk beleid te bevorderen en ondersteunen. Daarnaast jagen we hiermee een integrale gemeentelijke aanpak van opgaves in wijken aan. Voor de uitvoering van de programma's stellen we extra middelen beschikbaar. Voor de jaren 2019 t/m 2022 stellen we 2,150 miljoen euro beschikbaar.

Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer

1.075

1.075

1.075

1.075

We stellen voor de jaren 2019 t/m 2022  1,075 miljoen euro beschikbaar voor het onderbrengen van Haren en ten Boer bij gebiedszaken. De dekking van de extra middelen voor gebiedsgericht werken is afkomstig uit verschillende bestaande programmaonderdelen.

Compensatie OZB niet-woningen Haren en Ten Boer

1.350

1.080

810

540

De harmonisatie van de OZB leidt voor bedrijven in de oude gemeenten Haren en Ten Boer tot een forse lastenstijging. Bedrijven in Haren en Ten Boer betalen na herindeling meer aan OZB dan daarvoor. We willen voor deze bedrijven daarom een compensatieregeling treffen. We stellen hiervoor in 2019 1,35 miljoen euro beschikbaar aflopend tot 540 duizend euro in 2022. 

Frictiekosten

2.276

Er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen waarmee in het huidige frictiekostenbudget geen rekening is gehouden. Bij burgerzaken en DIV zullen naar verwachting herplaatsingskandidaten ontstaan door reorganisaties. Ook de vorming van Stichting WIJ leidt tot een aantal herplaatsers. Binnen het SSC ligt er een krimpopgave terwijl er gelijkertijd een ontwikkelopgave is. Ook dit gaat gepaard met frictiekosten. De verwachte frictiekosten bedragen 2,276 miljoen euro in 2019.

Outsourcing ICT

2.661

1.348

Bij de begroting 2017 is de businesscase met betrekking tot outsourcing van de ICT-dienstverlening geactualiseerd en zijn de geactualiseerde verwachte tekorten voor de jaren 2017-2020 in de begroting opgenomen. De verwachte tekorten in de periode 2017 – 2020 worden ten laste van het weerstandsvermogen gebracht. In 2019 bedraagt het tekort nog 2,7 miljoen euro, aflopend tot 1,3 miljoen euro in 2020. 

Transitie outsourcing ICT

9.800

260

Deze 9,8 miljoen euro houden verband met de outsourcing van de ICT van de gemeente. Dekking wordt gevonden door dit bedrag aan de reserve Grondzaken te onttrekken.

Tijdelijke huisvesting verbouwing stadhuis

1.003

103

151

Tijdens de verbouwing van het stadhuis moet het hele gebouw leeg gemaakt worden om de aannemer de mogelijkheid te geven het gebouw te kunnen verbouwen. Alle gebruikers moeten daarom tijdelijk naar elders verhuizen. De incidentele lasten voor de komende jaren bedragen 1,257 miljoen euro.

Toevoeging reserve Onderhoud en Vastgoed Haren

37

Totaal incidentele lasten

78.466

39.184

31.720

33.425

ga terug