Paragraaf 8 Lokale heffingen

Inleiding

Deze paragraaf gaat over de lokale belastingen en heffingen. Aan de orde komen het beleid ten aanzien van de lokale heffingen, de geraamde inkomsten, de kostendekkendheid van de tarieven, het kwijtscheldingsbeleid dat we hanteren en de lastendruk voor de burger.

Op dit moment gelden er in Groningen nog drie verschillende belastingregimes naast elkaar. De gemeenteraden van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer hebben in het najaar van 2018 ieder voor zich belastingverordeningen en -tarieven vastgesteld. Daarmee hebben zij toepassing gegeven aan de wettelijke overgangsperiode van maximaal twee jaar voor de harmonisatie van de belastingen. De periode tussen het officiële besluit tot herindeling en de herindelingsdatum was te kort om al voor de herindelingsdatum tot eensluidende belastingverordeningen te komen. In de komende twee jaar moeten de verordeningen en tarieven geharmoniseerd worden zodat er in de nieuwe gemeente één belastingregime gaat gelden.

Omdat in 2019 de belastingverordeningen van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer nog van toepassing zijn, wordt hierna per gemeente ingegaan op de beleidsuitgangspunten die in deze gemeenten ten grondslag liggen aan de belastingverordeningen.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de belastingen die nu geheven worden en die per 1 januari 2020 of 1 januari 2021 geharmoniseerd moeten worden. Wanneer er geen ‘’x’’ staat in onderstaande tabel betekent dit dat de betreffende gemeente deze belasting of heffing in 2019 niet int. De specificatie van de diverse belastingen en heffingen per individuele voormalige gemeente worden in de volgende sub-paragrafen weergegeven.

Groningen

Haren

Ten Boer

Algemene belastingen

Onroerende-zaakbelasting

X

X

X

Roerende-zaakbelasting

X

Forensenbelasting

X

Hondenbelasting

X

Logiesbelasting

X

X

Bestemmingsheffingen

Afvalstoffenheffing

X

X

X

Rioolheffing

X

X

X

Precariobelasting

X

Parkeerbelasting

X

X

Brug- en havengeld (liggeld)

X

Marktgeld

X

X

X

Begrafenisrechten (lijkbezorgingsrechten)

X

X

X

Bouwleges

X

X

X

Diverse overige leges burgerzaken (zoals paspoorten, rijbewijzen en huwelijken)

    X

   X

     X

In onderstaande tabel worden de totaalopbrengsten van de diverse belastingen en heffingen van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer gezamenlijk weergegeven.

Opbrengstenrechten, belastingen en heffingen van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer gezamenlijk

(bedragen x 1.000 euro)

 begroting 2019 

Algemene belastingen

niet van toepassing

Onroerende-zaakbelasting

79.053

Roerende-zaakbelasting

78

Forensenbelasting

42

Hondenbelasting

999

Logiesbelasting

1.634

Bestemmingsheffingen

niet van toepassing

Afvalstoffenheffing

28.962

Rioolheffing

19.528

Precariobelasting

706

Parkeerbelasting

11.414

Brug- en havengeld (liggeld)

152

Marktgelden

854

Begrafenisrechten (lijkbezorgingsrechten)

1.677

Omgevingsvergunningen (zoals bouwleges)

9.234

Diverse overige leges burgerzaken  (zoals paspoorten, rijbewijzen en huwelijken)

2.568

Gezamenlijke uitgangspunten tariefberekeningen 2019
Hoewel er in 2019 nog geen sprake is van geharmoniseerde tarieven is er door de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer wel een aantal gezamenlijke parameters en uitgangspunten gehanteerd voor de tariefberekeningen van 2019. Het tariefstijgingspercentage voor 2019 is bepaald op 2,5%. Er is een renteomslagpercentage van 2% gehanteerd en een nominale compensatie van 2,78%. Ten aanzien van het afschrijvingsbeleid is bij riolen uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 55 jaar. Hiernaast wordt er voor het eerst afgeschreven in het jaar na gereed melding van de investering en wordt er restwaarde gehanteerd op fundering en casco.

Onroerendezaakbelasting

De overgangsperiode van maximaal twee jaar voor het harmoniseren van de belastingverordeningen geldt niet voor de onroerendezaakbelasting (OZB). Bij deze belasting laat de wetgever gemeenten geen keuze over het moment van harmonisatie. De gemeenteraad moet vóór 1 april 2019 een Verordening onroerendezaakbelasting hebben vastgesteld. De daarin opgenomen OZB-tarieven krijgen dan wettelijk terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.  

Opbrengsten belastingen
(bedragen x 1.000 euro)

 rekening 2017 

 begroting
 2018 

 begroting
2019 

 Toename van 2018 naar 2019 

Onroerende zaakbelasting

70.427

72.619

79.053

6.434

*) de geraamde bedragen van de rekening 2017 en begroting 2018 zijn opgebouwd uit een opsomming van de bedragen van de voormalige gemeenten Haren, Groningen en Ten Boer. Het begrote bedrag voor 2019 is van de nieuwe gemeente Groningen.

De OZB belastingopbrengst ramen we voor 2019, 6,434 miljoen hoger dan voor de drie afzonderlijke gemeenten in 2018. Dit komt voort uit toepassing een verhoging van de OZB-inkomsten woningen met 10%, een indexering van 2,5% en voor 600 duizend euro uit extra opbrengsten nieuwbouw.

ga terug