Staat B: personeelskosten

 Primitieve begroting 2019 Toegestane (begrote) formatie (Bedragen x 1.000 euro)

fte

euro

Personeel in dienst: 

Totaal loonsom en fte's personeel in dienst

2.978

214.921

Waaronder bovenformatief personeel

Aantal fte en kosten 

16

1.127

Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel 

2.978

214.921

Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten)

191

Bestuur

53

2.289

WSW

956

32.166

WWB

690

Subtotaal Bestuur, WSW, WWB

1.009

35.145

Externe inhuur

10.096

Voormalig personeel

Wachtgelden 

335

FLO/FPU/Overig

843

Overig

Totaal voormalig personeel

1.178

AF:

Gedetacheerde uitleen

-2.425

Verhaal salaris

-48

Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris

-2.473

Overige personeelskosten

Vorming en opleiding

3.596

Werving en selectie

79

Bedrijfsgezondheidszorg

540

Personele vergoedingen en verstrekkingen 

1.209

Overig

4.765

Totaal overige personeelskosten

10.189

Totaal generaal fte's en personele lasten

3.987

269.247

ga terug