Paragraaf 7 Grondbeleid

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten om in de begroting en in de jaarrekening een paragraaf over het grondbeleid op te nemen. Hierin komt aan bod hoe de gemeente het grondbeleid inzet om de bestuurlijke doelen te bereiken. De toelichting stelt de volgende onderdelen verplicht:

  • een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen;
  • met daarbij een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
  • een actuele prognose van de te verwachten resultaten op de totale portefeuille grondexploitaties;
  • een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  • de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s.

De gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen zijn heringedeeld. Per 1 januari 2019 is het één gemeente met één financiële administratie. In de begroting 2019 worden de grondcomplexen van Haren en Ten Boer meegenomen. Het harmonisatie traject tussen de gemeenten (december 2018) is nog volop in beweging, formele besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden.
Jaarlijks op peildatum 1 januari worden alle grondcomplexen herijkt. In deze herijking wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar de komende jaren.
De hieruit voortvloeiende herijking van het financieel resultaat van de grondposities zijn opgenomen in de jaarrekeningen 2017 van de gemeenten Haren, Groningen en Ten Boer. Onderstaande financiële gegevens zijn gebaseerd op basis van deze herzieningen 2017 (grondexploitaties per 01-01-2018).

ga terug