Paragraaf 5 Financiering

Relevante ontwikkeling

In dit onderdeel schetsen wij de interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze financiering.

Wet en regelgeving
In december 2017 heeft de gemeenteraad het Treasurystatuut gemeente Groningen 2018-2019 vastgesteld. In 2018 is het Handboek opnieuw vormgegeven en geactualiseerd. Naast de wijzigingen die voortvloeien uit het statuut zijn er aanpassingen naar aanleiding van de organisatiewijziging  doorgevoerd. Het Handboek Treasury heeft overwegend een interne werking.

Voorgenomen financieringsbeleid
De financieringsbehoefte is gebaseerd op de beginbalans 2019. De opbouw van de begrote financieringsbehoefte ziet er als volgt uit.

Financieringsbehoefte (bedragen x 1.000 euro)

Bedrag

Saldo geldleningen o/g tot en met 2018

1.152.000

Beschikbare reserves en voorzieningen

263.000  

Totaal lange financieringsmiddelen (A)

1.415.000

Investeringen voorgaande jaren

1.425.000

Investeringen 2019

Totaal benodigde financieringsmiddelen (B)

1.425.000

Financieringsbehoefte 2019 (A-B)

10.000  

ga terug