Balans

Balans

ACTIVA (Bedragen x 1.000 euro)

1-1-2019

31-12-2019

Vaste Activa

                                   -  

                                   -  

Immateriële vaste Activa

                         1.234

                         1.200

-kosten sluiten geldleningen

                                   -  

                                   -  

-kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

                              748

                              748

Bijdragen aan activa van derden

                              486

                              452

Materiële vaste Activa

1.318.460

1.378.758

waarvan economisch nut

                   706.631

                   739.704

waarvan economisch nut heffing gerelateerd

                   213.344

                   237.499

waarvan meerjarig maatschappelijk nut

                   398.485

                   401.555

Financiële vaste activa

417.519

403.377

a. Kapitaalverstrekkingen aan:

                                   -  

                                   -  

      1. Deelnemingen

                      14.110

                      14.110

      2. Gemeenschappelijke regelingen

                                   -  

                                   -  

      3. Overige verbonden partijen

                                   -  

                                   -  

b. Leningen aan:

                                   -  

                                   -  

      1. Openbare lichamen

                                   -  

                                   -  

      2. Woningbouwcorporaties

                   100.220

                      92.310

      3. Deelnemingen

                   285.789

                   280.841

      4. Overige verbonden partijen

                         1.931

                         1.699

c. Overige langlopende leningen

                      15.469

                      14.417

d .Uitzettingen in Rijk's schatkist > 1 jaar

                                   -  

                                   -  

e. Uitzettingen Nederlands schuldpapier > 1 jaar

                                   -  

                                   -  

f. Overige uitzettingen > 1 jaar

                                   -  

                                   -  

g. Bijdragen aan activa van derden

Totaal vaste activa

1.737.213

1.783.335

Vlottende Activa

                                   -  

                                   -  

Voorraden

                                   -  

                                   -  

a. Grond- en hulpstoffen

                                   -  

                                   -  

   1. Niet in expl. genomen bouwgrond

                                   -  

                                   -  

   2. Grond- en hulpstoffen

                              626

                              626

b. Onderhanden werk

                      92.044

                      86.844

c. Gereed product en handelsgoederen

                         2.201

                         2.201

d. Vooruitbetalingen

                                   -  

                                   -  

Uitzettingen < één jaar

                                   -  

                                   -  

a. Vorderingen op openbare lichamen

                      42.510

                      42.510

b. Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

                                   -  

                                   -  

c. Overige kasgeldleningen

                      12.250

                      12.250

d .Uitzettingen in Rijk's schatkist < 1 jaar

                                   -  

                                   -  

e. RC-verhoudingen met het Rijk

                                   -  

                                   -  

f. RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen

                              211

                              211

g. Uitzettingen Nederlands schuldpapier < 1 jaar

                                   -  

                                   -  

h. Overige vorderingen

                      71.430

                      71.430

i. Overige uitzettingen

                                   -  

                                   -  

j. Takken van dienst

                                   -  

                                   -  

Liquide middelen

                              942

                              942

Overlopende activa

                                   -  

                                   -  

a. Nog te ontvangen bedragen van het Rijk

                         6.332

                         6.332

b. Nog te ontvangen bedragen van de EU

                                 61

                                 61

c. Nog te ontvangen bedragen van overige overheid

                      38.752

                      38.752

d.Overige overlopende activa

                      26.220

                      26.220

Totaal vlottende activa

293.580

288.380

TOTAAL ACTIVA

               2.030.793

               2.071.715

Passiva (Bedragen x 1.000 euro)

1-1-2019

31-12-2019

Vaste Passiva

                                    -  

                                    -  

Eigen vermogen

                                    -  

                                    -  

a. reserves

                                    -  

                                    -  

  - algemene reserve

                  37.228

                      30.471

  - bestemmingsreserve voor egalisatie tarieven

                                    -  

                                    -  

  - overige bestemmingsreserves

                    184.871

                  156.651

b. rekeningresultaat  voor bestemming

                                    -  

                                    -  

Voorzieningen

                       40.404

                       38.546

Vaste schulden > 1 jaar

                                    -  

                                    -  

a. obligatieleningen

                    212.500

                    212.500

b. Onderhandse leningen

                                    -  

                                    -  

  1. binnenlandse pensioenfondsen
      en verzekeringsinstellingen

                                    -  

                                    -  

  2. binnenlandse banken en ov. fin inst

                1.170.213

                1.151.135

  3. binnenlandse bedrijven

                                    -  

                                    -  

  4. Openbare lichamen

                    172.500

                    172.500

  5. overigen binnenlandse sectoren

                                     1

                                     1

  6. buitenlandse instellingen

                                    -  

                                    -  

c. Door derden belegde gelden

                                    -  

                                    -  

d. waarborgsommen

                               793

                               793

Totaal vaste passiva

1.818.510

1.762.496

Vlottende passiva

                                    -  

                                    -  

Netto-vlottende schulden < 1 jaar

                                    -  

                                    -  

a. Kasgeldleningen van openbare lichamen

                                    -  

                                    -  

b. Overige  kasgeldleningen o/g

                       12.250

                      98.753

c. banksaldi

                       40.198

                       50.530

d. overige schulden

                    112.029

                    112.029

Overlopende passiva

                                    -  

                                    -  

a. vooruit ontvangen bedragen van de EU

                               920

                               920

b. vooruit ontvangen bedragen van het Rijk

                       13.001

                       13.001

c. vooruit ontvangen bedragen van overige overheid

                               988

                               988

d. verplichtingen 

                       25.400

                       25.400

e. overige vooruit ontvangen bedragen

                          7.498

                          7.498

totaal vlottende passiva

212.683

309.118

Totaal Passiva

2.030.793

2.071.715

ga terug