Begroting op taakveld

Begroting op taakveld
(bedragen x 1.000 euro)

2019

2020

2021

2022

01 Bestuur

9.733

8.333

8.715

8.960

Lasten

9.737

8.337

8.719

8.964

Baten

4

4

4

4

010 Mutaties reserves

-59.359

-26.769

-3.604

8.018

Lasten

22.426

18.382

17.035

19.771

Baten

81.784

45.150

20.639

11.754

02 Burgerzaken

5.690

4.775

5.342

5.432

Lasten

8.771

7.404

7.989

8.082

Baten

3.081

2.629

2.648

2.650

03 Beheer overige gebouwen en gro

-318

199

184

168

Lasten

252

233

218

203

Baten

571

35

35

35

04 Overhead

112.034

96.154

92.169

92.024

Lasten

125.005

109.240

105.256

105.112

Baten

12.971

13.087

13.087

13.088

05 Treasury

-4.324

-4.227

-5.106

-7.407

Lasten

38.946

37.550

35.208

31.046

Baten

43.270

41.777

40.314

38.453

061 OZB woningen

-33.217

-34.305

-35.316

-36.429

Lasten

3.026

3.161

3.275

3.456

Baten

36.242

37.465

38.591

39.885

062 OZB- niet woningen

-39.055

-40.744

-42.306

-44.042

Lasten

3.780

3.586

3.385

3.196

Baten

42.835

44.330

45.691

47.238

063 Parkeerbelasting

-6.829

-4.271

-4.271

-4.271

Lasten

1.985

2.059

2.059

2.058

Baten

8.814

6.331

6.330

6.330

064 Belastingen Overig

-1.206

-1.527

-1.688

-1.695

Lasten

581

438

452

475

Baten

1.787

1.965

2.140

2.170

07 Algemene uitkering en overige

-528.547

-538.003

-548.413

-559.570

Baten

528.547

538.003

548.413

559.570

08 Overige baten en lasten

5.948

4.046

2.467

1.431

Lasten

13.469

11.595

10.126

9.122

Baten

7.521

7.548

7.659

7.691

11 Crisisbeheersing en Brandweer

18.220

18.533

18.337

18.651

Lasten

18.399

18.712

18.516

18.829

Baten

179

179

179

179

12 Openbare orde en Veiligheid

3.199

3.420

3.422

3.424

Lasten

3.822

4.043

4.045

4.047

Baten

623

623

623

623

21 Verkeer en vervoer

31.848

32.770

33.289

33.874

Lasten

34.579

35.588

36.141

36.743

Baten

2.731

2.818

2.852

2.870

22 Parkeren

4.064

1.917

1.955

1.970

Lasten

15.355

13.209

13.247

13.261

Baten

11.291

11.291

11.291

11.291

24 Economische Havens en waterweg

829

830

828

826

Lasten

1.057

1.058

1.055

1.054

Baten

228

228

228

228

25 Openbaar vervoer

1.470

1.470

1.870

3.292

Lasten

1.470

1.470

1.870

3.292

31 Economische ontwikkeling

6.271

4.972

5.055

5.214

Lasten

7.256

5.958

6.041

6.200

Baten

986

986

986

986

32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

9.191

12.061

13.015

12.871

Lasten

10.482

13.353

14.307

14.162

Baten

1.292

1.292

1.292

1.292

33 Bedrijvenloket en bedrijfsrege

1.875

1.883

1.882

1.886

Lasten

2.758

2.765

2.764

2.768

Baten

882

882

882

882

34 Economische promotie

-656

-1.096

-1.096

-1.096

Lasten

1.021

1.021

1.021

1.021

Baten

1.676

2.116

2.116

2.116

42 Onderwijshuisvesting

13.882

15.644

17.106

17.577

Lasten

15.476

17.135

18.597

19.068

Baten

1.595

1.491

1.491

1.491

43 Onderwijsbeleid en leerlingzak

12.654

12.221

12.378

12.216

Lasten

20.399

20.076

20.253

20.091

Baten

7.745

7.855

7.875

7.875

51 Sportbeleid en activering

1.007

1.008

1.008

1.008

Lasten

1.051

1.051

1.051

1.051

Baten

44

43

43

43

52 Sportaccommodaties

14.062

14.353

14.551

14.814

Lasten

23.074

23.253

23.489

23.780

Baten

9.012

8.900

8.938

8.967

53 Cultuurpresentatie, cultuurpro

16.663

16.093

16.264

16.509

Lasten

26.629

26.305

26.520

26.766

Baten

9.967

10.212

10.257

10.257

54 Musea

16.809

17.079

17.133

17.246

Lasten

17.812

18.083

18.137

18.249

Baten

1.003

1.003

1.003

1.003

55 Cultureel erfgoed

534

634

620

620

Lasten

534

634

620

620

56 Media

556

572

584

619

Lasten

601

617

629

664

Baten

45

45

45

45

57 Openbaar groen en (openlucht)

25.656

27.750

28.056

28.684

Lasten

27.276

29.437

29.716

30.344

Baten

1.620

1.687

1.660

1.660

61 Samenkracht en burgerparticipa

24.851

22.147

21.919

21.967

Lasten

26.059

23.781

23.626

23.675

Baten

1.208

1.635

1.708

1.708

62 Wijkteams

30.744

28.651

27.351

27.051

Lasten

30.883

28.789

27.489

27.189

Baten

138

138

138

138

63 Inkomensregelingen

38.365

34.557

33.028

32.995

Lasten

193.275

190.359

189.130

189.097

Baten

154.910

155.802

156.102

156.102

64 Begeleide participatie

27.144

28.650

27.422

26.136

Lasten

33.831

35.437

34.308

33.023

Baten

6.687

6.787

6.887

6.887

65 Arbeidsparticipatie

24.341

22.151

21.987

22.211

Lasten

25.179

22.990

22.826

23.050

Baten

839

839

839

839

66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

9.871

12.105

14.272

16.952

Lasten

9.949

12.182

14.350

17.030

Baten

78

78

78

78

671 Maatwerkdienstverlening 18+

34.313

32.226

28.573

27.911

Lasten

36.925

34.837

31.185

30.523

Baten

2.611

2.611

2.611

2.611

672 Maatwerkdienstverlening 18-

56.589

58.993

55.661

56.617

Lasten

56.589

58.993

55.661

56.617

681 Geëscaleerde zorg 18+

92.420

92.341

92.833

92.936

Lasten

97.456

97.439

97.680

97.783

Baten

5.035

5.097

4.847

4.847

71 Volksgezondheid

8.681

8.808

8.635

8.162

Lasten

32.323

32.450

32.277

31.804

Baten

23.642

23.642

23.642

23.642

72 Riolering

-1.303

-1.137

-1.085

-1.016

Lasten

18.372

19.551

20.041

20.562

Baten

19.675

20.688

21.126

21.578

73 Afval

-9.013

-8.940

-8.891

-8.808

Lasten

33.768

34.744

35.442

36.224

Baten

42.781

43.685

44.334

45.032

74 Milieubeheer

2.940

2.942

2.945

2.945

Lasten

3.005

3.007

3.010

3.010

Baten

65

65

65

65

75 Begraafplaatsen en crematoria

1.152

1.247

1.245

1.199

Lasten

2.890

3.022

3.057

3.049

Baten

1.738

1.775

1.812

1.850

81 Ruimtelijke Ordening

9.990

10.319

10.678

10.848

Lasten

13.066

13.395

13.754

13.923

Baten

3.076

3.076

3.076

3.076

82 Grondexploitatie (niet bedrijv

1.307

1.484

1.449

1.451

Lasten

3.007

4.962

2.203

2.205

Baten

1.700

3.478

754

754

83 Wonen en bouwen

8.920

7.678

7.547

7.618

Lasten

19.954

18.673

18.537

18.611

Baten

11.034

10.995

10.990

10.993

Totaal

-1

-1

-1

-1

Baten en lasten totaal

2019

2020

2021

2022

Lasten totaal

1.093.562

1.070.365

1.056.320

1.060.874

Lasten totaal (exclusief reserve mutaties)

1.071.136

1.051.484

1.038.785

1.040.603

Baten totaal

1.093.562

1.070.365

1.056.320

1.060.874

Baten totaal (exclusief reserve mutaties)

1.011.777

1.025.215

1.035.681

1.049.121

ga terug