Incidentele middelen gemeentefonds

Incidentele middelen gemeentefonds

Omschrijving middelen(bedrag x 1.000 euro)

 2019

2020

2021

2022

Versterking lokale werkgelegenheid

1.900

Suppletie herindelingsbijdrage

3.537

1.768

1.768

1.768

Versterking lokale werkgelegenheid
Om de partners binnen de aardbevingsregio Groningen financieel te ondersteunen is 6,230 miljoen euro over de periode 2017-2021 gereserveerd. De gelden zijn bedoeld om kandidaten uit de WW, bijstand en zijinstromers om te scholen naar banen in de aardbeving-gerelateerde bouw en technieksector. Afspraken en andere relevante kwesties zijn ter ondersteuning vastgelegd in een bestuursconvenant, ondertekend op 5 maart 2018. De bedragen worden uitgekeerd aan de centrumgemeente Groningen voor de arbeidsmarktregio Groningen. Groningen ontvangt in dit kader 1,9 miljoen euro in 2019.  

Suppletie herindelingsbijdrage
Gemeentelijke herindelingen gaan gepaard met eenmalige (hoge) kosten voor de betrokken gemeenten, de zogenaamde frictiekosten. In het gemeentefonds wordt voorzien in een tegemoetkoming in deze kosten. De herindelingsbijdrage wordt uitgekeerd over een periode van vijf jaar: de extra uitkering van 25% in het jaar voorafgaand aan de herindeling wordt evenredig aan de betrokken gemeenten uitgekeerd (tot uitdrukking komend in het vastgestelde herindelingsadvies) en het restantbedrag in de vier jaren daaropvolgend aan de nieuwe gemeente. In 2019 wordt  3,537 miljoen euro ontvangen en in de jaren 2020, 2021 en 2022 wordt 1,768 miljoen euro ontvangen.

ga terug