Paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken is samen met het wijk- en dorpswethouderschap een waardevolle werkwijze waarin we actief bijdragen aan de specifieke opgaven in wijken en dorpen en daarmee aan de ontwikkeling van de gemeente. Dit doen we dichtbij én met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partners. In aansluiting hierop experimenteren we in overleg met uw raad met nieuwe vormen van zeggenschap in de wijk. Activiteiten elders in deze begroting die passen bij deze aanpak hebben we gemarkeerd met .

Gebiedsgericht werken betekent dat we niet overal hetzelfde doen. De bewoners en de karakteristieken van het gebied en de daar aanwezige structuren, initiatieven en activiteiten vormen telkens het vertrekpunt. Elk gebied (dorp, wijk en buurt) is immers anders. In sommige wijken gaat veel vanzelf en zorgen bewonersinitiatieven voor een positieve ontwikkeling van de wijk. In andere wijken of dorpen is meer aandacht nodig en nemen de gebiedsteams een actievere rol. In Haren is een gebiedsteam gestart, in Ten Boer is daar in 2018 al mee begonnen. Zij zijn het gezicht van de gemeente in de dorpen, en het gezicht van de dorpen binnen de gemeentelijke organisatie.

Ons uitgangspunt is dat Groningen een ongedeelde, inclusieve gemeente wil blijven. Met de woningbouwcorporaties hebben we afgesproken gezamenlijk in te zetten op verbetering van de woningvoorraad en de woonomgeving in onze wijken. We zijn gestart met een gezamenlijke aanpak voor Beijum, Indische Buurt/De Hoogte, De Wijert-Noord en Selwerd. Corporaties, gemeente en andere partijen hebben binnen deze wijkvernieuwing oog voor andere thema’s, zoals duurzaamheid, gezondheid en participatie. Een sterke verbinding tussen fysieke ingrepen en de sociale programma’s is daarbij cruciaal.

Opbouw paragraaf
Deze paragraaf kent een algemeen en een gebiedsspecifiek deel. In het algemene deel gaan we in op het totaalbeeld van de gemeente en beschrijven we de inzet van een aantal gemeentebrede budgetten, voor specifieke thematische opgaven in de wijk. Daarna benoemen we per gebied specifieke opgaven en formuleren we op basis hiervan het gebiedsprogramma. We onderscheiden zeven gebieden: Centrum , Oude Wijken , Zuid , Oost , West , Haren en Ten Boer . De financiële grondslag voor deze paragraaf is terug te vinden in Programma 12 College en Raad .

Dit gebiedsprogramma is opgesteld in overleg met de wijken en dorpen en in een gezamenlijk proces met de stedelijke programma’s. Deze werkwijze heeft een verdieping opgeleverd van de kennis over de wijken en dorpen in de gemeentelijke organisatie. Deze werkwijze is een noodzakelijke ontwikkeling die we de komende jaren verder willen ontwikkelen. Hierin is de gebiedsopgave de cruciale factor voor het integrale gebiedsgerichte werken. Het mobiliseert organisatiekennis om gericht te kunnen werken aan de opgaven in de wijken en dorpen.


Gemeente Groningen, indeling in zeven gebieden, Centrum, Oude wijken, Oost, West, Ten Boer, Zuid en Haren na de herindeling per 01-01-2019.

ga terug