EMU-saldo

 

T-1

T

T+1

2018

2019

2020

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2018, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2019

Volgens meerjarenraming in begroting 2019

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-21.917

-59.359

-26.269

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

58.012

97.633

9.151

3.

Mutatie voorzieningen

5.897

-6.511

1.534

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-14.173

9.460

-6.800

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-59.859

-172.963

-27.086

Toelichting
Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben,
naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Vanwege de herindeling hebben we geen geconsolideerde balans Groningen nieuw 2018.
Voor de berekening EMU saldo 2019 hebben we de balansen Groningen oud, Haren en Ten Boer
opgeteld (geen eliminaties)

In de balans 2018 Groningen oud staat een rekening resultaat van circa 40 miljoen euro.
Dat bedrag is in de balans van de begroting 2019 Groningen nieuw niet in de beginstand
verwerkt. In de balans van de begroting 2019 is rekening gehouden met een verwachte toevoeging
van circa 20 miljoen euro aan de reserves vanwege rekening resultaat 2018.

Het EMU-saldo van de gemeente Groningen voor 2019 komt uit op 173 miljoen euro negatief. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven 173 miljoen euro groter zijn dan de inkomsten. We kunnen deze beweging niet goed duiden. We onttrekken in 2019 in totaal 60 miljoen euro aan de reserves ter dekking van de lasten. Daarnaast nemen onze activa met circa 50 miljoen euro toe.

ga terug