Paragraaf 10 Herindeling

Op 1 januari 2019 was de fusie Haren, Ten Boer en Groningen een feit en vormen wij samen een nieuwe gemeente. Daarmee is de 1e fase van de herindeling afgerond. In de volgende fase harmoniseren we beleid en werkwijzen. Deze volgende fase biedt dé kans om te innoveren, zaken anders aan te pakken, efficiency-slagen te maken en te dereguleren beleid van onderop op te bouwen. De 3 voormalige gemeenten hebben in fase 1 een bestuursakkoord met elkaar gesloten met hierin een aantal afspraken voor Haren en Ten Boer, voor een goed verloop van de herindeling. Daarbij is het integreren van inhoud, innovatie en gebiedsgerichte kwaliteiten van groot belang voor de voortgang. De afspraken gemaakt in het Bestuursakkoord zijn overgenomen door het nieuwe college. De beleidsharmonisatie fase 2 (vanaf 1 januari 2019) is nodig voor een goed vormgeven van de nieuwe gemeente met toevoeging van benodigde kennis en behoud van effectieve werkwijzen en structuren uit voorheen Haren en Ten Boer. De gemeente gebruikt hierbij de doelstellingen uit het coalitieakkoord als leidraad voor het te harmoniseren beleid van de drie voormalige gemeenten.

De wet Arhi (Algemene Regels Herindeling) schrijft voor dat de gemeente Groningen 2 jaar de tijd heeft om de wet- en regelgeving te harmoniseren. De drie gemeenten hebben per onderwerp beoordeeld welk beleid voorafgaand aan de herindelingsdatum moest worden geharmoniseerd en voor welk beleid dit in fase 2 kan plaatsvinden. In deze paragraaf Herindeling is op hoofdlijnen een lijst opgenomen met onderwerpen die in 2019 of 2020 worden geharmoniseerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het te harmoniseren beleid per programma, uitgezet in de tijd (globale planning).

Programma/ Onderwerp:

1e kwartaal 2019

2e kwartaal 2019

3e kwartaal 2019

4e kwartaal 2019

2020

Algemene Subsidie Verordening Nadere regels (eenvoudig)

Regionale trainingscentra voor individuele talenten

 X

Incidentele activiteiten cultuur

Co- investeringsfonds sportaccommodaties

 X

Subsidieregeling kinderopvang

 X

Culturele raad Haren

 X

Culturele commissie basisonderwijs Haren

 X

Algemene Subsidie Verordening Nadere regels (complex)

Sociaal-culturele accommodaties

*

Verordening betreffende het toekennen van erepenningen in Haren en Ten Boer

X

Programma 1 Werk en inkomen:

Re-integratie- verordening

X

Loonkostensubsidie

X

Voucherregeling Arbeidsmarktregio Groningen/ESF: Vouchers ‘jongeren en andere groepen’

X

Armoede- en minimabeleid

X

Minimaregelingen

X

Verhaal

X

Terug- en invordering

X

Programma 2 Economie en werkgelegenheid:

Beleid Ruimtelijke economie

X

Energiebesparing bij Bedrijven

X

Marktverordening

X

Programma 3 Onderwijs:

Onderwijshuisvesting IHP 

X

Verordening Leerlingenvervoer

 X

Ambtsinstructie leerplichtambtenaar

X

Verordening materiele gelijkstelling

X

Volwassenonderwijs Taalhuys

X

Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg:

Subsidieregeling kinderopvang *

**

Verordening WMO; waaronder bijv. Maatwerk en Algemene voorziening Verordening

*** 

Collectief Vervoer

*** 

Maatschappelijke ondersteuning PGB

***

WMO

***

Collectieve zorgverzekering

Meerkostenregeling

X

Sociaal medische indicatie

X

Stadadviseert/ adviesraden Sociaal domein/ Cliëntenraad

X

Beschermingsbewind en bijzondere bijstand

X

Jongerenparticipatie

X

Gezondheidsbeleid

X

DVO GGD

X

Verordening Wet inburgering

X

Medische advisering

X

Centrum regeling Beschermd wonen en opvang, inloopvoorziening ggz

X

Programma 5 Sport en bewegen

Inrichten gelijk speelveld

Doorlopend

Tarieven en voorrangsbeleid inroostering sportclubs

X

Programma 6 Cultuur

CKC (Centrum Kunst en Cultuur)

Programma 7 Verkeer

Parkeren

X

Duurzame mobiliteit

X

Fietsstrategie

X

HOV

X

Wegsleepregeling

X

Programma 8 Wonen

Erfgoedverordening, Nota archeologie, Monumentenbeleid

X

Ruimtelijk algemeen (Next City, Energiebeleid en Groenvisie)

X

Wonen huisvestingsverordening

X

Ligplaatsenverordening openbaar vaarwater

X

Projectenlijst Verklaring van geen bedenkingen/ Lijst verklaring van geen bezwaar

X

X

Welstandsnota/Reclamebeleid/nadere regels reclame

X

Beleidsregels Wet Bodembescherming

X

Blijverslening

X

Bouwverordening

X

Duurzaamheidslening

X

Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

BORG

X

X

Afvalstoffenverordening

X

Kapvergunningenbeleid (inclusief kappen monumentale bomen snippergroen)

 X

Ruimtelijk algemeen (Groenvisie)

X

Groenbeleid

X

Wegverkeerslawaai

X

Verordening Regen en Grondwater

X

Destructieverordening

X

Harmonisatie APV****

 X

Klimaatadaptatie

X

Programma 10 Veiligheid

Drugsbeleid/Damoclesbeleid

X

Cameratoezicht (twee verordeningen)

X

Programma 11 Dienstverlening

Geen te harmoniseren beleid/regelgeving

Programma 12 College, raad en gebiedsgericht werken

Geen te harmoniseren beleid/regelgeving

Disclaimer:

* Aparte planning volgt in 2019.
** Planning is om nieuwe regelgeving voor 2020 algemeen geldend te verklaren voor de hele nieuwe gemeente.
*** Planning is om alle geharmoniseerde wet- en regelgeving per 1 januari 2020 in te laten gaan.
**** Harmonisatie APV inclusief aanverwante regelgeving en beleid, waaronder (onder andere):

 • Collecteren
 • Bepaling collectieve en incidentele festiviteiten
 • Evenementen regelgeving en beleid
 • Bepaling Flyeren en samplen
 • Kermis regelgeving en beleid
 • Bepaling Plaatsen voorwerpen op, aan, boven de weg
 • Standplaatsen regelgeving en beleid
 • Bepaling Straatartiesten en straatmuzikanten
 • Venten
 • Begraven
 • Hondenbeleid
 • Riolering
 • Telecom, Netwerkbedrijven, Kabels en Leidingen
 • Diverse besluiten OOV, gericht op specifiek gebied of probleem
 • Bepalingen veiligheid op de weg
 • Bepalingen horeca en achterliggende besluiten m.b.t. horeca incl. handhaving
 • Overlastbepalingen en bepalingen over heling
 • Vuurwerk
 • Bepalingen over prostitutie, seksbranche
 • Kansspelverordening
 • Aanwijsbesluiten
ga terug