Paragraaf 10 Herindeling

Op 1 januari 2019 was de fusie Haren, Ten Boer en Groningen een feit en vormen wij samen een nieuwe gemeente. Daarmee is de 1e fase van de herindeling afgerond. In de volgende fase harmoniseren we beleid en werkwijzen. Deze volgende fase biedt dé kans om te innoveren, zaken anders aan te pakken, efficiency-slagen te maken en te dereguleren beleid van onderop op te bouwen. De 3 voormalige gemeenten hebben in fase 1 een bestuursakkoord met elkaar gesloten met hierin een aantal afspraken voor Haren en Ten Boer, voor een goed verloop van de herindeling. Daarbij is het integreren van inhoud, innovatie en gebiedsgerichte kwaliteiten van groot belang voor de voortgang. De beleidsharmonisatie fase 2 (vanaf 1 januari 2019) is nodig voor een goed vormgeven van de nieuwe gemeente met toevoeging van benodigde kennis en behoud van effectieve werkwijzen en structuren uit voorheen Haren en Ten Boer. De gemeente gebruikt hierbij de doelstellingen uit het coalitieakkoord als leidraad voor het te harmoniseren beleid van de drie voormalige gemeenten.
De wet Arhi (Algemene Regels Herindeling) schrijft voor dat de gemeente Groningen 2 jaar de tijd heeft om de wet- en regelgeving te harmoniseren. De drie gemeenten hebben per onderwerp beoordeeld welk beleid voorafgaand aan de herindelingsdatum moest worden geharmoniseerd en voor welk beleid dit in fase 2 kan plaatsvinden. In deze paragraaf Herindeling is op hoofdlijnen een lijst opgenomen met onderwerpen die in 2019 of 2020 worden geharmoniseerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het te harmoniseren beleid per programma, uitgezet in de tijd (globale planning).

Programma/ Onderwerp:

1e kwartaal 2019

2e kwartaal 2019

3e kwartaal 2019

4e kwartaal 2019

2020

Algemene Subsidie Verordening Nadere regels (eenvoudig)

- Regionale trainingscentra voor individuele talenten

X

- Incidentele activiteiten cultuur

X

- Co- investeringsfonds sportaccommodaties

X

Subsidieregeling kinderopvang

X

- Culturele raad Haren

X

- Culturele commissie basisonderwijs Haren

X

Algemene Subsidie Verordening Nadere regels (eenvoudig)

- Sociaal-culturele accommodaties

*

Verordening betreffende het toekennen van erepenningen in Haren en Ten Boer

X

Programma 1 Werk en inkomen:

Re-integratie- verordening

X

Loonkostensubsidie

X

Voucherregeling Arbeidsmarktregio Groningen/ESF: Vouchers ‘jongeren en andere groepen’

X

Armoede- en minimabeleid

X

Minimaregelingen

X

Verhaal

X

Terug- en invordering

X

Programma 2 Economie en werkgelegenheid:

Beleid Ruimtelijke economie

X

Energiebesparing bij Bedrijven

X

Programma 3 Onderwijs:

Onderwijshuisvesting IHP 

X

Verordening Leerlingenvervoer

X

Ambtsinstructie leerplichtambtenaar

X

Verordening materiele gelijkstelling

X

Volwassenonderwijs Taalhuys

X

Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg:

Subsidieregeling kinderopvang *

**

Verordening WMO; waaronder bijv. Maatwerk en Algemene voorziening Verordening

X

Collectief Vervoer

X

Maatschappelijke ondersteuning PGB

X

WMO

X

Collectieve zorgverzekering

Meerkostenregeling

Sociaal medische indicatie

X

Stadadviseert/ adviesraden Sociaal domein/ Cliëntenraad

X

Beschermingsbewind en bijzondere bijstand

X

Jongerenparticipatie

X

Gezondheidsbeleid

X

DVO GGD

X

CKC

X

Verordening Wet inburgering

X

Medische advisering

Centrum regeling Beschermd wonen en opvang, inloopvoorziening ggz

Programma 5 Sport en bewegen

Inrichten gelijk speelveld

Doorlopend

Tarieven en voorrangsbeleid inroostering sportclubs

X

Programma 6 Cultuur

Geen te harmoniseren beleid/regelgeving

Programma 7 Verkeer

Parkeren

X

Duurzame mobiliteit

X

Fietsstrategie

X

HOV

X

Wegsleepregeling

X

Programma 8 Wonen

Erfgoedverordening, Nota archeologie, Monumentenbeleid

X

Ruimtelijk algemeen (Next City, Energiebeleid en Groenvisie)

X

Wonen huisvestingsverordening

X

Ligplaatsenverordening openbaar vaarwater

X

Projectenlijst Verklaring van geen bedenkingen/ Lijst verklaring van geen bezwaar

X

X

Welstandsnota/Reclamebeleid/nadere regels reclame

X

Beleidsregels Wet Bodembescherming

X

Blijverslening

X

Bouwverordening

X

Duurzaamheidslening

X

Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

BORG

X

X

Kapvergunningenbeleid (inclusief kappen monumentale bomen snippergroen)

X

Ruimtelijk algemeen (Groenvisie)

X

Groenbeleid

X

Wegverkeerslawaai

X

Verordening Regen en Grondwater

X

Destructieverordening

X

Harmonisatie APV*

X

Klimaatadaptatie

X

Programma 10 Veiligheid

Drugsbeleid/Damoclesbeleid

X

Cameratoezicht (twee verordeningen)

X

Programma 11 Dienstverlening

Geen te harmoniseren beleid/regelgeving

Programma 12 College, raad en gebiedsgericht werken

Geen te harmoniseren beleid/regelgeving

*Aparte planning volgt in 2020
** Planning is om nieuwe regelgeving voor 2020 algemeen geldend te verklaren voor de hele nieuwe gemeente.

Disclaimer:
* Harmonisatie APV inclusief:

 • Collecteren APV
 • Bepaling collectieve en incidentele festiviteiten APV
 • Evenementen regelgeving en beleid APV
 • Bepaling Flyeren en samplen APV
 • Kermis regelgeving en beleid APV
 • Bepaling Plaatsen voorwerpen op, aan, boven de weg APV
 • Standplaatsen regelgeving en beleid APV
 • Bepaling Staatartiesten en straatmuzikanten APV
 • Venten APV
 • Warenmarkt APV
 • Afval APV DIFTAR
 • Begraven APV
 • Hondenbeleid APV
 • Riolering APV
 • Telecom, Netwerkbedrijven, Kabels en Leidingen APV
 • Aanwijsbesluiten straatmuzikanten
 • verbod nuttigen
 • detectorverbod
 • ligplaatsen woonschepen
 • voederverbod duiven
 • Wet woonoverlast
 • Diverse besluiten OOV, gericht op specifiek gebied of probleem
 • Algemene bepalingen en straf- overgangsbepalingen APV H1 H6
 • Bestrijding ongeregeldheden- betoging APV 2.1-2.2-2.7
 • Bepalingen veiligheid op de weg H2.6
 • Bepalingen horeca en achterliggende besluiten m.b.t. horeca incl. handhaving H2.8 horeca APV
 • Overlastbepalingen en bepalingen over heling APV H2.11 en 2.12
 • Vuurwerk H2.13 APV
 • Bepalingen over prostitutie, seksbranche etc APV
 • Kansspelverordening
 • Aanwijsbesluiten
ga terug