Programma 11 Dienstverlening

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste onderdelen van de lasten- en baten.

Financieel overzicht lasten en baten

Dienstverlening

Nr

Omschrijving

Primitieve begroting

Bedragen x 1.000 euro

2019

2020

2021

2022

Lasten

11.1

Publieke dienstverlening

14.662

13.173

13.774

13.956

11.1.1

Regie dienstverlening

717

607

497

387

11.1.2

Klantcontact centrum(KCC)

166

166

166

166

11.1.3

Burgerzaken

8.811

7.445

8.030

8.123

11.1.4

Belastingen

4.967

4.956

5.081

5.280

11.2

Communicatie met de burger

88

88

88

88

11.2.1

Een herkenbare gemeente

88

88

88

88

Totaal

14.750

13.262

13.862

14.044

Baten

11.1

Publieke dienstverlening

4.466

4.072

4.091

4.094

11.1.1

Regie dienstverlening

118

118

118

118

11.1.2

Klantcontact centrum(KCC)

28

28

28

28

11.1.3

Burgerzaken

2.995

2.601

2.620

2.622

11.1.4

Belastingen

1.325

1.325

1.325

1.325

11.2

Communicatie met de burger

0

0

0

0

11.2.1

Een herkenbare gemeente

0

0

0

0

Totaal

4.466

4.072

4.091

4.094

Geraamd resultaat voor bestemming

10.284

9.190

9.771

9.951

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen

0

0

0

0

Geraamd  resultaat na bestemming

10.284

9.190

9.771

9.950

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

11 Dienstverlening
(Bedragen x 1.000 euro)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

11.1  Publieke dienstverlening

Frictiekosten Noordelijke Belastingkantoor

160

Totaal 11 Dienstverlening

160

0

0

0

0

0

0

0

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

Overzicht intensiveringen Coalitieakkoord 2019-2022

11 Dienstverlening

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

11.1 Publieke dienstverlening

Digitale dienstverlening

550

440

330

220

Totaal 11 Dienstverlening

550

0

440

0

330

0

220

0

Zie de financiële knelpunten en ambities 2019 voor een totaaloverzicht en toelichting aanvullende intensiveringen 2019

Overzicht hervormingen Coalitieakkoord 2019-2022

Integrale financiële toelichtingen begroting 2019

11.1 Publieke dienstverlening

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

14.662

4.466

-10.196

Bestaand beleid

14.112

4.466

-9.646

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 14,1 miljoen euro:
De lasten voor uitgifte van diverse documenten (zoals reisdocumenten en rijbewijzen) bedragen 2,5 miljoen euro. Voor de uitvoering van de dienstverlening van de diverse belastingen geven wij 4,7 miljoen euro uit. Dit bedrag is inclusief de lasten voor de dienstverlening aan de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.
De lasten van de publieke dienstverlening, voor het uitvoeren van algemene burgerzaken en het klant contact centrum, zijn 5,7 miljoen euro. Dit bedrag bevat in 2019 een incidenteel bedrag van 1,1 miljoen euro voor het organiseren van twee verkiezingen. Voor 2019 staan verkiezingen gepland in maart voor de Provinciale Staten in combinatie met het waterschap en in mei voor het Europese Parlement.

Toelichting op de baten van 4,5 miljoen euro:
We verwachten 2,5 miljoen euro te ontvangen voor leges van diverse documenten, zoals rijbewijzen en paspoorten. Vanuit de dienstverlening overeenkomst met de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum ontvangen we 1,3 miljoen euro voor diensten ten aanzien van belastingen.

Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen

550

0

-550

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord

Toelichting op de lasten van 550 duizend euro:

De digitalisering van de samenleving heeft een grote impact op de gemeente. Deze veranderingen vereisen ook de ontwikkeling van nieuwe relaties met burgers, bedrijven en andere overheden en instanties. We stellen hiervoor in 2019 550 duizend euro beschikbaar.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord zijn voor 2019 geen hervormingen binnen deelprogramma 11.1 opgenomen.

11.2 Communicatie met de burger

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

88

0

-88

Bestaand beleid

88

0

-88

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 88 duizend euro:
We hebben 88 duizend euro in de begroting opgenomen voor communicatie in het kader van een herkenbare gemeente ten aanzien van bezwaar, beroep en handhaving van bouwtoezicht.