Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

Relevante ontwikkelingen

De gemeente Groningen heeft de ambitie dat kinderen van 0-23 jaar gezond en veilig opgroeien in een stimulerende omgeving, waarin de kinderen/jongeren een eigen stem hebben. Om deze ambitie te realiseren zetten we een beweging in gang. Enerzijds door de diverse beleidskaders en maatregelen vanuit de gemeente nog meer dan voorheen in samenhang te richten op positief opgroeien, en anderzijds door aan te sluiten bij de vraag vanuit bewoners/kinderen/jongeren en samenwerkingspartners middels de gebiedsgerichte aanpak. Deze beweging zal een duurzame basis vormen voor de wijze waarop wij ons (preventieve) beleid ten aanzien van jeugd en jongeren vormgeven. De verwachting is dat als wij ons beleid en de inzet op jeugd bundelen het maatschappelijk effect op de realisatie van onze doelen groter zal zijn.

Aanvullend vindt een divers aantal ontwikkelingen plaats, gericht op de noodzakelijke transformatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp. Het streven is daarbij om minder in te hoeven zetten op zwaardere zorg door te investeren in preventie aan de voorkant, door de ontwikkeling van (basis)voorzieningen dichtbij, door burgerkracht en door het stimuleren van zelf- en samenredzaamheid.

Deze op transformatie gerichte beweging zetten wij in belangrijke mate in gang door een gerichte opdrachtverlening aan de vanaf 2018 verzelfstandigde Stichting WIJ Groningen, door de inrichting van het GebiedsOndersteunend Netwerk (GON) welke per 2019 operationeel is en door een verdere decentralisering van Beschermd Wonen, waar in 2019 ook een aantal belangrijke vervolgstappen in wordt gezet. Met de WIJ-teams en GON (wat in 2019 nog niet in Haren operationeel is) zetten we in op substitutie van zware en kostbare zorg en ondersteuning door het meer toegankelijk maken en benutten van algemene voorzieningen en lichte ondersteuning dichtbij. Het doel is om integraal, aansluitend op de eigen kracht en mogelijkheden van burgers, laagdrempelig hulp- en ondersteuningsvragen voor mensen van 0-100 jaar van passende antwoorden te voorzien.

De inzet van de Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) is hierin eveneens een belangrijke ontwikkeling. Deze functie is een schakel tussen de huisarts en de WIJ-teams en heeft als doel om samenwerking te bevorderen en de hulp dichter bij de gezinnen te brengen. Ook werken wij samen met de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) aan de transformatieagenda jeugdhulp. In de inkoop van de jeugdhulp 2018 – 2020, die de RIGG voor de 23 Groninger gemeenten uitvoert, is de transformatiegedachte zo veel mogelijk doorgevoerd.

Tot slot werken we door aan de gebiedsgerichte aanpak. Deze aanpak vraagt om een goede samenwerking tussen partijen/organisaties in de wijken/stadsdelen (gebieden). Stichting WIJ Groningen, het GON en de gebiedsteams stemmen zo goed mogelijk met elkaar af. Binnen het gebiedsteam wordt de verbinding gelegd met sociale én fysieke thema’s die spelen op de terreinen zoals veiligheid, wonen en verkeer.

We faciliteren de gewenste beweging op twee met elkaar samenhangende niveaus:
1. Het sociaal klimaat als het gaat het om het vormgeven van de ‘Civil Society’ ter bevordering van zelf- en samenredzaamheid en datgene wat we in de preventieve sfeer doen. We zetten hiervoor in op:

 • Actief burgerschap en bewonersinitiatieven;
 • Bevorderen van samenredzaamheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken;
 • Positief opgroeien;
 • Diversiteit, integratie en emancipatie;
 • Lokaal gezondheidsbeleid, infectieziektebestrijding en openbare gezondheidszorg;
 • Sociale basisvoorzieningen.

2. Passende ondersteuning en zorg als het gaat om de wijze waarop we al dan niet tijdelijke interventies plegen, zodat ieder naar vermogen kan participeren. We zetten hiervoor in op:

 • Ondersteunende voorzieningen;
 • Specialistische zorgvoorzieningen;
 • Interventies veilig opgroeien;
 • Beschermd wonen, opvang en huiselijk geweld;
 • Vluchtelingen en asielzoekers.

We verwachten dat onze inzet met betrekking tot het sociaal klimaat invloed zal hebben op de inzet die nodig is op het niveau van individuele ondersteuning en zorg. We monitoren in dat kader de resultaten, doen onderzoek naar de effectiviteit van onze interventies en waar nodig sturen we bij.

Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen

Positief opgroeien
Wij willen een preventief jeugdbeleid waarin we het kind centraal stellen. De basis voor dit beleid wordt gevormd door de beweging rond positief opgroeien. Deze beweging, die inmiddels is ingezet, zetten wij voort. Wij willen daarbij een beweging bewerkstelligen van problematiseren, naar normaliseren. Hiermee willen we voorkomen dat kinderen en jongeren onnodig en/of te snel beroep doen op zwaardere vormen van jeugdhulp.

Van zorg naar gezondheid
Vanuit onze ambitie om de gezondste gemeente van Nederland te worden zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen wijken en dorpen. Tevens zetten we in op het verhogen van het aantal gezonde levensjaren. Hiertoe willen we een maatschappelijk akkoord sluiten met gemeenten, verzekeraars, zorgverleners en andere maatschappelijke partners. De focus in het akkoord moet komen te liggen op preventie.

Van zorg naar werk en welbevinden
We zetten de beweging in gang van zorg naar werk en welbevinden; we willen dat meer mensen meedoen. Daarbij zetten we gemeentelijke middelen bewust meer ontwikkelingsgericht in, gericht op scholing, (gesubsidieerd) werk en maatschappelijke participatie. De WIJ teams spelen in deze ontwikkeling een belangrijke rol, als netwerkaanjager. Daarbij kijken we ook kritisch naar de samenstelling van de WIJ teams, deze is wat ons betreft afhankelijk van de bevolkingssamenstelling van een buurt of dorp en van wat de inwoners nodig hebben.
We zetten een viertal Gebiedsondersteunende Netwerken (GON) in, om de zorg vanuit de medische invalshoek te verminderen. Het GON heeft in dat kader de opdracht om samen met de WIJ teams en andere partners preventief te werken.
Aanvullend investeren we in een aanpak van 240 multi-probleem gezinnen, gericht op het bieden van integrale ondersteuning, waarbij zoveel mogelijk een stapeling van indicaties moet worden voorkomen.

Huishoudelijke hulp

Veel inwoners van de gemeente maken gebruik van huishoudelijke hulp. We willen dat de mensen die
het echt nodig hebben huishoudelijke hulp kunnen ontvangen. Er wordt daarom van geval tot geval
bekeken welke ondersteuning iemand nodig heeft en dat vereist een zorgvuldig onderzoek.

Een zorgvuldig onderzoek maakt onderdeel uit van een maatwerkvoorziening. Om die reden is het voornemen om de huishoudelijke hulp alleen nog als maatwerkvoorziening af te geven.

Integratie nieuwe Groningers
De gemeente herbergt zo’n 1500 statushouders. Er is een actieve aanpak ontwikkeld voor inburgering en integratie. We zetten alles op alles om de nieuwe Groningers aan het werk te helpen zodat zij nog sneller kunnen integreren in de Groningse samenleving.

Opvang en begeleiding
We hebben oog voor de meer kwetsbare mensen in onze samenleving zoals daklozen en mensen in beschermd wonen instellingen. Er zijn afspraken met corporaties en zorginstellingen om sneller woningen beschikbaar te stellen om de doorstroom en uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen instellingen te verbeteren.
Groningen wordt met ingang van 1 april een van de pilotgemeentes voor een Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) als opvolger van de bed bad brood voorziening. Op basis van de kennis en ervaring die in de pilots is opgedaan, krijgt het landelijke netwerk van LVV’s een definitieve vorm.