Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.3.2 Bedrijvigheid breed stimuleren

We stimuleren bedrijvigheid in brede zin, gericht op het behouden van bestaande en stimuleren van nieuwe werkgelegenheid.  We ondersteunen bestaande ondernemers en faciliteren nieuwe bedrijven in het vinden van bedrijfsruimte, aankoop van grond, vergunningentrajecten, en het leggen van contacten, bijvoorbeeld met onderwijsinstellingen en bedrijvenverenigingen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Aantal bedrijfsbezoeken

>580

Aantal adviesgesprekken met startende ondernemers

100

Aantal adviesgesprekken horeca

700

Aantal begeleide bedrijfsverhuizingen

20

Hoe staan we ervoor?

Groningen staat er qua bedrijvigheid goed voor. Sinds we de economische crisis achter ons hebben gelaten, is er sprake van een duidelijke positieve economische ontwikkeling. We zien een toegenomen dynamiek, onder andere in een toegenomen vraag naar bedrijvenlocaties, niet alleen op bedrijventerreinen ook op kantoorlocaties. Het aantal bedrijven is sterk gegroeid tot 17.400, evenals het aantal arbeidsplaatsen. De doelstelling van 137.500 arbeidsplaatsen in 2019 is met 139.000 arbeidsplaatsen in 2017 al ruim bereikt. Er is op dit moment nauwelijks leegstand.

Groningen oefent een sterke aantrekkingskracht uit op nieuwe bedrijven, ook uit de regio. De belangstelling voor vestiging op Zernike Campus en daaraan gekoppeld de gronduitgifte is groot. De Groninger campus is in korte tijd uitgegroeid tot een van de meest succesvolle campussen in Nederland. De kennisinstellingen, op universitair, hbo en mbo-niveau, zoeken nadrukkelijk de samenwerking met MKB-bedrijven, gericht op innovatie, praktijkgericht onderzoek en ondernemerschap. Dit leidt tot nieuwe veelbelovende initiatieven zoals de oprichting van het Groningen Digital Business Center (GDBC) aan de RuG, vanuit een brede samenwerking tussen universiteit en ondernemers in de digitale sector.

Groningen kent afgelopen jaren een groot aantal startende ondernemers, waaronder veel ZZP’ers en startups.  Landelijk is Groningen een van de meest succesvolle startup cities. Het samen met de provincie Groningen gefinancierde programma Founded in Groningen draagt nadrukkelijk bij aan het versterken van het startup-ecosysteem. Doorgroeiende bedrijven, de zogenaamde scale ups, zijn afgelopen jaren nadrukkelijk aanwezig in ambitieuze prijzen, zoals de Deloitte Technology Fast50, de top 100 snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland, de FD-Gazelle Award en de MKB-Top 100 Innovatielijst. Samen met de Regio Groningen Assen hebben we een onderzoek uit laten voeren naar – meer onbekende- innovatieve bedrijven.

De samenwerking van de gemeente met kennisinstellingen en bedrijven in het programma Groningen Digital City en in het Digital Office Groningen met een Chief Digital Officer, heeft de gemeente nadrukkelijk op de kaart gezet als aantrekkelijke regio voor digital onderwijs, onderzoek en business. Een mooi voorbeeld van samenwerking in de triple helix wat leidt tot nieuwe initiatieven en structurele versterking van een branche.

De binnenstad floreert en kent vrijwel geen structurele leegstand in het winkelbestand. Er wordt veel georganiseerd in de gemeente, veelal in samenwerking met bedrijvenverenigingen en/of bijdragen vanuit het Fonds Ondernemend Groningen.

Wat willen we bereiken in 2019?

We willen verdere groei en ontwikkeling van bedrijvigheid, gericht op een bestendige economische structuur, een gunstig vestigingsklimaat en voldoende werkgelegenheid in de gemeente en de regio. We faciliteren bedrijven die zich nieuw in onze gemeente willen vestigen en ondersteunen werkgevers en ondernemers bij vragen op het gebied van bedrijfsvestiging (bedrijfsverplaatsingen), vernieuwing (bv. automatisering/digitalisering), innovatie (van product, proces of organisatie) en groei (bedrijfsontwikkeling, export). We stimuleren en faciliteren meer en intensievere contacten tussen onderwijsinstellingen op alle niveaus en MKB-bedrijven in alle branches.

Wat gaan we hiervoor doen?

 Bedrijven bezoeken en diensten op maat verlenen;

  • Nieuw vestigende bedrijven faciliteren in het vinden van bedrijfsruimte en introduceren in bestaande netwerken;
  • (Startende) ondernemers stimuleren en ondersteunen, onder andere via het programma Founded in Groningen en Startup in Residence;
  • Samen met bedrijvenverenigingen, onderwijsinstellingen en OTP (Ondernemers Trefpunt) initiatieven op het gebied van (valorisatie van) kennis, innovatie en ondernemerschap stimuleren en faciliteren;
  • Groningen meer economisch profileren in samenwerking met Marketing Groningen;
  • Activiteiten organiseren om MKB-bedrijven meer bekendheid te geven onder scholieren, studenten en algemeen publiek (zoals Open Stad, Meet your Future, Check the Bizz);
  • Groningse ondernemers aanmoedigen en succesvolle bedrijven in de schijnwerpers zetten, door verschillende evenementen en prijzen (zoals Groninger Ondernemersprijs, Jonge Ondernemers prijs, Anner Award, Ondernemers Challenge Groningen);
  • Organiseren van bijeenkomsten waar ondernemers kennis kunnen opdoen, geïnspireerd raken en elkaar ontmoeten (zoals MKB-ondernemersavonden; SMC050);
  • Lokaal inkopen bij bestaand regionaal MKB verder stimuleren en implementeren.
ga terug