Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

4.1.1 Actief burgerschap en bewonersinitiatieven

Wij werken aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen naar vermogen kan deelnemen. In dat kader stimuleren we actief burgerschap in energieke buurten en wijken en bieden we faciliteiten aan burgers die verantwoordelijkheid willen nemen voor elkaar en voor hun omgeving. Mensen zijn in hun wijk of buurt beter in staat kansen te benutten of oplossingen aan te dragen voor problemen die zij ervaren. Niet meer de vraag 'wie lost dit voor mij op' maar 'wat kan ik daaraan bijdragen'? Dat kan door verbindingen te leggen met wijkbewoners onderling, met buurtinitiatieven, scholen en studenten, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, welzijnswerk, zorg, kerken, moskeeën en ondernemers. Als gemeente hebben we daarin een faciliterende, stimulerende en verbindende rol. We willen als gemeente verbinden met burgerkracht; overheidsparticipatie in burgerinitiatieven.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd

 2019

Aantal ondersteunende bewonersinitiatieven in het kader van innovatie ateliers

Hoe staan we ervoor?

In het gebiedsgerichte werken stimuleren we dat bewoners zelf aan de slag gaan met het benutten van kansen en het oplossen van problemen die zij in hun leefomgeving signaleren of ervaren. Ook in de innovatie ateliers nodigen we bewoners en ondernemers uit om hun ideeën over kansen en mogelijkheden om de gemeente nog socialer te maken te presenteren en samen verder te ontwikkelen. Het Innovatieatelier Sociaal domein (IA) heeft ook in 2018 weer een Ondernemers Challenge georganiseerd, waarbij veelbelovende initiatieven gehonoreerd zijn. Ook zijn er netwerkbijeenkomsten georganiseerd. We willen als gemeente een betrouwbare samenwerkingspartner zijn die meedenkt en faciliteert. De bewoners nemen meer verantwoording voor hun leefomgeving. Initiatieven kunnen ook een economische invalshoek hebben. Dat kan worden ontwikkeld in de vorm van een wijkonderneming, bewonersbedrijf of buurtcoöperatie. We zien mooie ontwikkelingen op dit vlak.

Wat Ten Boer en Haren betreft zijn er in ieder dorp verenigingen dorpsbelangen en per dorp dorpsvisies. De inwoners zijn eigenaar van de dorps visie. We investeren in contact met verenigingen dorpsbelangen, halen daar de vraag en behoeften op met betrekking tot initiatieven en vernieuwing in de dorpen. We ondersteunen en faciliteren deze verenigingen waar nodig.

Ten Boer heeft een gebiedsteam in oprichting. Dit gebiedsteam heeft de opdracht om vraag en behoeften van de dorpen op te halen en te faciliteren of ondersteunen waar nodig.

Wat willen we bereiken in 2019?

We willen de 'beweging' van actief burgerschap verder voeden en faciliteren zodat zij zich verder uit kan breiden. We streven daarbij naar een toename van het aantal actieve burgers en burgerinitiatieven en richten ons op een bruisende energieke beweging in zowel de stad als in de dorpen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We investeren in actief burgerschap van onderop in het gebiedsgerichte werken;
  • We organiseren innovatie ateliers en nodigen bewoners en ondernemers uit om met innovatieve ideeën te komen en faciliteren de uitwerking;
  • We versterken/of breiden gebiedsnetwerken uit, werken met gebiedsprogramma’s en -opgaven en hebben extra aandacht voor onze prioritaire wijken. De stand van zaken en ontwikkeling van “energieke wijken” is hierbinnen een belangrijk thema;
  • We subsidiëren Humanitas, HIP en Present voor hun vrijwilligers projecten op het gebied van maatjes, mantelzorg, maatschappelijke opvang zodat mensen elkaar op een informele manier kunnen ondersteunen;
  • We subsidiëren de digitale site We helpen en participeren in het aanjaagteam zodat inwoners die hulp vragen en inwoners die hulp aanbieden elkaar op een laagdrempelige manier kunnen vinden;
  • We subsidiëren de buurtaccommodaties voor ontmoeting en activering;
  • We subsidiëren Link 050 als vrijwilligerszaak en Link extra (mentoren die mensen begeleiden in hun vrijwilligerswerk) en het kennisplein met gratis trainingen en cursussen voor alle vrijwilligers in de gemeente;
  • We subsidiëren de dorpscoöperatie Ten Boer;
  • We subsidiëren To be Young (jongerenwerk) Ten Boer;
  • In Haren subsidiëren we instellingen (Torion, Humanitas) die bewonersinitiatieven ondersteunen en versterken.
ga terug