Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

4.1.2 Bevorderen van samenredzaamheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken

Voor het welbevinden zijn sociale contacten in de eigen buurt van grote betekenis. Mensen kunnen hierdoor gemakkelijker samen activiteiten ondernemen, elkaar helpen en iets aan elkaar vragen. Wij hebben de overtuiging dat veel mensen iets voor een ander willen doen. Wij vinden het belangrijk dat mensen daarvoor gewaardeerd en gezien worden. Daarnaast moeten mantelzorgers en vrijwilligers kunnen rekenen op adequate faciliteiten en (professionele) ondersteuning. Die worden geboden door inwoners onderling en door verschillende (gesubsidieerde) instellingen en in (wijk)accommodaties.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Aantal (nieuw) ingezette vrijwilligers door Humanitas

% meldingen dat afgehandeld is met inzet van een basisvoorziening en/of informele ondersteuning *

toename

* nieuwe indicator (=0-meting gereed in 2018)

** deze indicator wordt nog nader geoperationaliseerd

Hoe staan we ervoor?

Het bevorderen van sociale samenhang, samenredzaamheid en leefbaarheid in de wijken is een belangrijk doel van de gebiedsgerichte aanpak. Daarin zetten we in op contact met bewoners en andere stakeholders in de wijken en dorpen in gebiedsnetwerken. We investeren in community ontwikkeling en de ontwikkeling van (preventieve) basisvoorzieningen. Dit vanuit 'het gewone leven': inwoners, vrijwilligersorganisaties, buurtaccommodaties, kerken, scholen, ondernemers, dorpsverenigingen, maar ook met behulp van het preventieve deel binnen de sociale WIJ(k)-teams/De Deel/het toegangsteam Haren. Investeren in de kracht van mensen begint met het in stand houden en versterken van de ‘sociale basis’, oftewel de basisvoorzieningen op het gebied van welzijn, sport, onderwijs, cultuur, werk, inkomen en gezondheid.  

We ondersteunen bewonersinitiatieven, gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en samenredzaamheid van de eigen woonomgeving. We hebben hierbij aandacht voor de plattelandscultuur en waarderen dit door een verschil in aanpak. Daarnaast is er de ontwikkeling en uitrol van preventie binnen de WIJ-teams en de inzet van onze gebiedsteams, in het kader van gebiedsgericht werken. De nadruk ligt op de ontwikkeling van preventieve collectieve activiteiten door of in samenspraak met bewoners. Deze collectieve preventieve activiteiten stimuleren het gevoel van welzijn en dragen bij aan een positieve gezondheidsontwikkeling. Daardoor voorkomen we ook dat bewoners gebruik maken van individuele vaak duurdere medische zwaardere zorg. Daarnaast hebben we aandacht voor de verbinding met en de aansluiting van de formele beroepsmatige zorg op de informele zorg (mantelzorgers en vrijwillige inzet).

Wat willen we bereiken in 2019?

We willen dat de inwoners van de Groninger wijken en dorpen met plezier wonen en leven. In energieke wijken en dorpen waar het bruist van activiteiten die door en voor en met bewoners worden georganiseerd. Ieder draagt naar vermogen een steentje bij en dat geeft een gevoel van saamhorigheid, erbij te horen en thuis te zijn. De nadruk ligt op de ontwikkeling van preventieve individuele en collectieve activiteiten. Daarnaast willen we de hierboven genoemde verbinding met en de aansluiting van de formele beroepsmatige zorg op de informele zorg verder versterken. Vrijwilligers en mantelzorgers voelen zich (h)erkend en gewaardeerd. De informele zorg is de basis waar de formele zorg zich bij aansluit en aanpast.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Binnen de ontwikkeling van WIJ de aansluiting van en de verbinding met de formele zorg op de informele zorg agenderen;
 • We investeren in community ontwikkeling in leefbare wijken met sociale samenhang

en de ontwikkeling van basisvoorzieningen. Dit vanuit “het gewone leven”, inwoners, vrijwilligersorganisaties, buurtaccommodaties, verenigingen (sport cultuur) kerken, scholen, ondernemers vanuit gebiedsnetwerken;

 • We investeren in de verdere ontwikkeling van de preventie en de collectieve aanpak binnen de WIJ-teams;
 • We subsidiëren Humanitas, Torion, HIP en Present voor hun vrijwilligers projecten op het gebied van maatjes, mantelzorg, maatschappelijke opvang zodat mensen elkaar op een informele manier kunnen ondersteunen;
 • We subsidiëren de digitale site We helpen en participeren in het aanjaagteam zodat inwoners die hulp vragen en inwoners die hulp aanbieden elkaar op een laagdrempelige manier kunnen vinden. In Haren is dit de Buurtbox;
 • We subsidiëren passend en op maat de buurtaccommodaties/ dorpshuizen voor ontmoeting en activering;
 • We subsidiëren Link 050 als vrijwilligerszaak en Link extra (mentoren die mensen begeleiden in hun vrijwilligerswerk) en het kennisplein met gratis trainingen en cursussen voor alle vrijwilligers in de gemeente;
 • In Haren subsidiëren we Torion als algemene welzijnsvoorziening voor onder andere ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers, ouderen- en jongerenwerk en buurtinitiatieven;
 • We subsidiëren de dorpscoöperatie Ten Boer;
 • We investeren in het onderhoud van dorpshuizen zodat ontmoetingsfuncties behouden blijven;
 • We subsidiëren To be young (jongerenwerk), sport & spelweken, het taalhuis en praathuis in Ten Boer;
 • We subsidiëren burgerinitiatieven en lokale acties in Haren.

Verder investeren we met het gebiedsgerichte werken in bijvoorbeeld:

 • Stratenaanpak in de Oude Wijken;
 • Informele zorg in Beijum;
 • Ontmoetingsfunctie in de Oosterpark (door het sluiten van het Treslinghuis);
 • Ontsluiting van De Hoogte door sociale en fysieke interventies
 • Burgerbetrokkenheid vergroten in Beijum;
 • De burgerbetrokkenheid in stadsdeel West vergroten door in co-creatie met bewoners verschillende projecten te ontwikkelen.
ga terug