Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

4.2.1 Ondersteunende voorzieningen

Ondersteunende voorzieningen hebben een sleutelfunctie tussen de sociale basisvoorzieningen in spoor één en de zorgvoorzieningen in spoor drie. Ondersteunende voorzieningen bestaan uit collectieve en individuele ondersteuning gericht op de totstandbrenging van een goede vraaganalyse en dito ondersteuningsplan voor inwoners. Deze voorzieningen maken onderdeel uit van de integrale aanpak van WIJ Groningen.

Naast het bieden van collectieve preventieve ondersteuning gericht op de sociale basis, voert Stichting WIJ Groningen taken uit op het gebied van individuele ondersteuning. Deze ondersteuning richt zich op inwoners/gezinnen die, al dan niet tijdelijk, verminderd zelfredzaam zijn, met een ondersteuningsbehoefte op één of meerdere leefgebieden. Met het oog op deze ondersteuning vormt een brede, op de ondersteuningsvraag toegespitste vraaganalyse een belangrijke basis. Deze vraaganalyse vormt het vertrekpunt voor de opstelling van een ondersteuningsplan, door de betrokken persoon/personen en Stichting WIJ Groningen gezamenlijk. Bij het zoeken naar duurzame oplossingen voor ondersteuningsvragen, worden nadrukkelijk de eigen mogelijkheden van een huishouden, alsmede de beschikbare mogelijkheden in de wijk voor zover dit basisvoorzieningen betreffen, benut. Op het ondersteuningsplan voert Stichting WIJ Groningen vervolgens, vanuit het uitgangspunt van ‘één regisseur per huishouden’, samen met onze inwoners regie. Indien sprake is van langdurige professionele ondersteuning wordt het ondersteuningsplan overgedragen aan het GON. Het GON geeft hier vervolgens uitvoering aan. Om aanbestedingtechnische redenen zal WIJ Haren in 2021 aansluiten
op het GON.

Voor een nadere toelichting op het GON verwijzen wij naar deelprogramma 4.2.2 specialistische zorgvoorzieningen. De ondersteuning die Stichting WIJ Groningen zelf biedt is zoveel mogelijk passend bij de ondersteuningsvraag en sluit aan op de eigen kracht en mogelijkheden van onze inwoners, hun sociale omgeving en de beschikbare (informele) voorzieningen in de wijk.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat de geboden ondersteuning past bij de hulpvraag

> 70%

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat de kwaliteit van de geboden ondersteuning goed is

> 70%

% hulpvragen dat door de WIJ-teams is verwezen naar sociale basisvoorzieningen

toename

% hulpvragen dat door de WIJ-teams is toegeleid naar specialistische zorgvoorzieningen

afname

% inwoners dat (een gedeelte van) het ondersteuningsplan zelf of met behulp van informele ondersteuning (waaronder sociaal netwerk, vrijwilligers) uitvoert

toename

Hoe staan we ervoor?

De ‘individuele ondersteuning’ vanuit Stichting WIJ Groningen kenmerkt zich door de volgende functie-inhoud:

 • Outreachend signaleren;
 • Triage en integrale vraag- en ondersteuningsanalyse;
 • Ondersteunings- en familiegroepsplannen opstellen op basis van eigen kracht en gezamenlijke kracht;
 • Beslissen en toeleiden;
 • Casemanagement en -regie op het ondersteuningsplan en familiegroepsplan;
 • Begeleiden tijdens het proces van vraagverheldering en indien nodig gedurende enige tijd daarna. Voorwaarde is dan wel dat de inwoner zicht heeft op een redelijk snel herstel van zelfredzaamheid;
 • Checken en present zijn.

Dit geheel van werkzaamheden krijgt steeds beter vorm en inhoud binnen de context van de specifieke wijk(en), waarbinnen de WIJ-teams actief zijn. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten op de eigen mogelijkheden van inwoners maakt de aanpak van de WIJ-teams een ontwikkeling door waarbij het optimaal benutten van de eigen mogelijkheden van inwoners steeds centraler komt te staan. Aan deze kanteling geeft Stichting WIJ Groningen bijvoorbeeld inhoud door de inzet van praktijkbegeleiders, die de medewerkers ondersteunen in het werken aan de hand van de (nieuwe) uitgangspunten van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Ook heeft Stichting WIJ Groningen een methodisch kader en reflectieve praktijk ingericht die zorg moeten dragen voor een verantwoorde uitvoering van activiteiten, ten behoeve van onze inwoners. De reflectieve praktijk is bedoeld om een goed moreel kompas te ontwikkelen bij de medewerkers van Stichting WIJ Groningen en om medewerkers verantwoordelijk te maken voor signalen. Deze ontwikkelingen dragen de komende jaren bij aan een verdere professionalisering van de werkzaamheden.

Wat willen we bereiken in 2019?

Ten behoeve van de ondersteunende voorzieningen werken de WIJ-teams, in opdracht van de gemeente Groningen, aan de volgende resultaten:

 • De inwoner voert maximaal de regie over zijn eigen leven;
 • Het onderzoek (vraagverheldering en opstelling ondersteuningsplan) en de daaruit voortkomende ondersteuning is passend bij de ondersteuningsvraag en sluit aan op de eigen kracht van inwoners;
 • Jeugd en hun ouders/verzorgers die met een hulpvraag bij de huisarts komen ontvangen passende ondersteuning;
 • Inwoners zijn in de gelegenheid om hun ervaringen over het contact met Stichting WIJ Groningen te delen;
 • Gezinnen met zware, complexe problematiek worden adequaat ondersteund;
 • Kwetsbare doelgroepen en inwoners die niet ontvankelijk zijn voor ondersteuning (zoals veroorzakers van overlast of zorgmijders) zijn onder de aandacht en ontvangen passende ondersteuning;
 • Klachten zijn zorgvuldig behandeld en afgehandeld en leiden aantoonbaar tot verbetering;
 • De door de aanbieder geboden ondersteuning sluit aan op de doelen uit het ondersteuningsplan;
 • De resultaten van de ondersteuning zijn integraal, met alle bij de ondersteuning betrokken partijen, geëvalueerd en acties zijn uitgezet conform de uitkomsten van de evaluatie;
 • De ontwikkeling van de zorguitgaven ((maatwerk)voorzieningen en jeugdhulp) is transparant en passende beheersmaatregelen zijn getroffen.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Uitvoering geven aan het contractmanagement met stichting WIJ Groningen, waarin monitoring verantwoording langs de lijn van resultaatafspraken plaatsvindt.
 • In samenspraak en samenwerking met Stichting WIJ Groningen invulling geven aan een breed aantal ontwikkelopgaven, bijvoorbeeld ten aanzien van de relatie met de gebiedsteams of de relatie met het (passend) onderwijs.
ga terug