Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.3.6 Ontwikkeling ZZP en Start-ups

De economie verandert; het aandeel kleine bedrijven en ZZP’ers in de totale werkgelegenheid groeit. Werken kun je tegenwoordig overal; vanuit huis, in je wijk in de koffiecorner, op kantoor of in een oude fabriekshal. In een aantal sectoren, bijvoorbeeld de agrarische sector of bouw, was dit aandeel al hoog, maar het is ook gemakkelijker geworden om voor jezelf te beginnen. Groningen staat bovendien bekend als innovatieve stad, waar je als startup je ideeën, kennis en expertise, als je wilt, kunt uitproberen en opschalen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd

2019

Aantal startende ondernemers*

1.520

* Deze cijfers zijn grotendeels gebaseerd op de oude gemeente Groningen, de cijfers van Haren en Ten Boer zullen wanneer beschikbaar geïntegreerd worden.

Hoe staan we ervoor?

Groningen kent afgelopen jaren een sterke groei in startende bedrijven. Hieronder zijn relatief veel ZZP’ers en een-mens-zaken, deels als gevolg van de economische recessie. Groningen wordt landelijk als zeer succesvolle startup city gezien, met relatief veel succesvolle, schaalbare bedrijven. Het programma "Founded in Groningen", gestart in 2017, heeft geleid tot nieuwe initiatieven en versterkte samenwerking binnen het startup-ecosysteem. Een prachtig portal versterkt het merk en de bekendheid van Founded in Groningen. De versterkte samenwerking leidt tot nieuwe activiteiten zoals Startup Weekend, Founder Talks, Startup in Residence (een programma gericht op startups gekoppeld aan een concrete vraag en launching customers). Daarnaast werkt het programmabureau Founded in Groningen samen andere startup regio’s, Startup Delta en startup programmabureaus in Oldenburg en Bremen.

Afgelopen jaar hebben we de vraag naar huisvesting onder startups en startende ondernemers en het aanbod aan bedrijfsverzamelgebouwen, broedplaatsen en incubators laten onderzoeken. Groningen kent een breed palet aan vastgoed-faciliteiten voor startups en startende ondernemers, ieder met een eigen identiteit, verspreid over de gemeente. Als gemeente faciliteren we nieuwe vastgoed-initiatieven, vanuit onze reguliere taken zoals vergunningverlening en dergelijke.

Wat willen we bereiken in 2019?

We willen het Groningse startup-ecosysteem verder versterken, zodat we met recht het predicaat Startup City verdienen. 2019 wordt het derde en laatste jaar van het programma Founded in Groningen . Om het innovatie en startup ecosysteem meer op de kaart te krijgen en te versterken is het initiatief gebaseerd op drie pijlers: verbinden, inspireren en ondersteunen. In 2019 wordt er samen met verschillende partners, zoals Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en startups zelf in de regio gewerkt aan het vervolg op Founded in Groningen. We willen de kennis, het innovatie-vermogen en activiteiten op het gebied van ondernemerschap vergroten, door de samenwerking tussen MKB-bedrijven, bedrijvenverenigingen en onderwijsinstellingen te stimuleren en uit te bouwen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Startups stimuleren en ondersteunen, onder andere via het programma Founded in Groningen en Startup in Residence;
  • De mogelijkheden voor (doorgroei van) Groningse startups versterken door samenwerking landelijk (met andere startup regio’s en Startup Delta) en internationaal (zoals met Bremen en Oldenburg).
  • (Startende) ondernemers betrekken bij bijeenkomsten en netwerken, zoals MKB-ondernemersavonden of voorlichtingsbijeenkomsten gericht op startende ondernemers en/of ZZP’ers (in samenwerking met brancheorganisaties);
  • Beginnende ondernemers faciliteren in het vinden van bedrijfsruimte; primair door verwijzing naar marktpartijen; secundair door het faciliteren van nieuwe initiatieven op het gebied van huisvesting voor startende ondernemers, zoals bedrijfsverzamelgebouwen, broedplaatsen en incubators en multifunctionele werklocaties.
  • Groningen profileren als startup city, onder andere in de economische profilering van de gemeente (in samenwerking met Marketing Groningen). Zie vervolg founded in Groningen.
ga terug