Programma 11 Dienstverlening

11.2.1 Faciliteren (digitale) informatievoorziening

Digitale informatie verstrekken we vooral via de gemeentelijke website en onze digitale (gebieds)nieuwsbrieven. De website van Groningen is een 'toptakenwebsite', met die producten waar de burger om vraagt en geschreven in gewoon Nederlands. Gemakkelijk te vinden, goed te begrijpen en ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Online communiceren we via sociale media: Twitter, Instagram, Facebook en WhatsApp. We blijven onze digitale informatievoorziening verbeteren, zodat we aansluiten bij de digitalisering van de maatschappij.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Zie 11.1.1 (regie op dienstverlening): indicator "klanttevredenheid digitale dienstverlening Internet".

Hoe staan we ervoor?

Onze website is gericht op de vraag van de burger, is begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen. We zijn gestart met de voorbereidingen voor de aanpassingen van de website die nodig zijn als gevolg van de herindeling. Waar dit reeds in 2018 al mogelijk was, hebben we de informatie bijgewerkt. We hebben de klanttevredenheidsmonitor (KCM) verbeterd waardoor we nu meer inzicht hebben welke dienstverleningsprocessen burgers graag verbeterd willen hebben. Door gebruik van nieuwe software (Siteimprove) kunnen we verbeteringen op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en vindbaarheid van de gemeentelijke website sneller doorvoeren. Sinds december 2017 draaien we drie dagen per week de Newsroom050. In deze newsroom komen klantcontact, webmonitoring en analyse, en woordvoering samen op een fysieke locatie, met als doel een goede dialoog met de inwoners van de gemeente te voeren.  Wekelijks hebben we vijf digitale stadsdeelnieuwsbrieven naar de ongeveer 9.000 abonnees verzonden en een nieuwsbrief over alle besluiten van B&W. Ook hebben we elke week een Buzz (een samenvatting van de monitoring van actuele onderwerpen) gemaakt en verstuurd. Om meldingen openbare ruimte (MOR) te doen hebben we de Slim Melden kaart en app ingevoerd. Deze is gekoppeld met het zaakgericht werken waardoor de beantwoording, routering en bewaking van de meldingen zaakgericht afgehandeld kan worden.

Wat willen we bereiken in 2019?

In 2019 zullen we, als gevolg van voortschrijdende beleidsharmonisatie, de informatie op de website verder integreren, actualiseren en aanpassen. Ook onderzoeken we welke delen van de website in het Engels aangeboden moeten worden, om de dienstverlening aan internationals te vergroten. We verbeteren de toegankelijkheid van de website zodat deze voldoet aan de nieuwe Europese regelgeving op dit gebied. We willen dit voor 2020 op orde hebben. We onderzoeken in hoeverre de Buzz voor de lezer een meerwaarde heeft. Op basis van dit onderzoek bekijken we of we de frequentie gaan verhogen. Ook breiden we de Newsroom050 uit tot een dagelijkse bezetting die het grondgebied van de nieuwe gemeente Groningen bestrijkt.
Tot slot breiden we het aantal gebiedsnieuwsbrieven uit met twee, zodat we ook de inwoners van Ten Boer en Haren deze gebiedsgerichte service kunnen bieden.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We gaan de informatie en de dienstverlening via de website stapsgewijs aanpassen aan de stand van zaken in de nieuwe gemeente Groningen. Daarbij volgen we de beleidsharmonisering;
  • We werken verder aan de toegankelijkheid van de website om te voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving. En we gaan onderzoeken welke delen van de site in het Engels aangeboden moeten worden;
  • We onderzoeken de meerwaarde van de Buzz;
  • We zorgen voor een dagelijkse bezetting van de Newsroom050;
  • We maken digitale nieuwsbrieven voor Ten Boer en Haren en versturen deze wekelijks. Via een campagne wijzen we de inwoners op de mogelijkheid een abonnement op deze nieuwsbrieven te nemen.
ga terug