Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

4.1.3 Positief opgroeien

Positief opgroeien is een beweging die het kindperspectief centraal stelt en zich richt op het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van jeugdigen. We streven er naar dat alle kinderen en jongeren, ook zij die meer risico lopen op ontwikkelingsachterstanden, opgroeien in een positieve en stimulerende leefomgeving, waarin ze kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen en actief te participeren.  

Deze beweging wordt gedragen door jeugdigen, ouders en maatschappelijke partners in de wijk, waaronder scholen, kinderopvang, WIJ-Groningen en JGZ. Op termijn zullen, naar we hopen, steeds meer inwoners betrokken raken bij deze beweging en samen de regie nemen op het ontwikkelen van een kindvriendelijke wijk, waar vooral ook aandacht is voor kinderen en jongeren die opgroeien in een meer risicovolle leefomgeving.

Deze ontwikkeling naar een kindvriendelijke wijk is een integraal onderdeel van het Wijkvernieuwingsproces, dat zich richt op fysieke en sociale vernieuwing van een wijk, zo veel mogelijk onder regie van inwoners zelf. In eerste instantie ligt de prioriteit van Positief Opgroeien en van Wijkvernieuwing bij aandachtswijken. Dit zijn de wijken waar we als eerste gezamenlijk met inwoners (gaan) werken aan een sociale, groene, sterke, gezonde en kindvriendelijke samenleving.

De beweging van Positief Opgroeien in de wijk vormt de kern van ons preventief jeugdbeleid. Met dit beleid sluiten we aan bij het landelijk Actieprogramma zorg voor jeugd en bij de provinciale Transformatieagenda jeugdhulp. Het stelt het kind-perspectief en de eigen kracht van kinderen en jongeren centraal en sluit aan bij het verdrag Rechten van het kind. Tevens willen we een ontwikkeling bewerkstelligen van problematiseren naar normaliseren en van jeugdhulp naar preventie. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen en jongeren een beroep moeten doen op zwaardere vormen van jeugdhulp.

   We geven gebiedsgericht uitvoering aan Positief Opgroeien.
Activiteiten elders in deze begroting die passen bij Positief Opgroeien.


Hoe staan we ervoor?

In de wijken SPT (Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk), Lewenborg en de Wijert zijn we samen met meerdere maatschappelijke partijen, waaronder scholen, kinderopvang, WIJ-Groningen en JGZ, met ondersteuning vanuit de Hanzehogeschool, aan de slag gegaan met het versterken van de (pedagogische) netwerken in de wijk en het ontwikkelen van een sluitend aanbod van preventieve jeugdvoorzieningen.
We hebben samen met jeugdigen, ouders en professionals een analyse van de wijk gemaakt. Op basis van die analyse hebben een gezamenlijk meerjarig wijkplan opgesteld in de wijken SPT, Lewenborg en De Wijert. Deze plannen zullen op basis van gezamenlijke evaluatie indien nodig jaarlijks worden bijgesteld.
We werken toe naar een meerjarige subsidiering van deze plannen.

Deze aanpak vormt een onderdeel van het Wijkvernieuwingsproces. De JOGG-aanpak (jongeren op gezond gewicht) werkt daarbij als een intermediair bij het verbinden van het sociaal en fysiek domein en draagt bij aan het versterken van het wijknetwerk door jeugdigen, inwoners en lokale ondernemers te betrekken en daar waar mogelijk de regie te geven over de ontwikkelingen.

Daarnaast bieden we waar nodig, ondersteuning in gezinnen, de voorschoolse voorzieningen en het onderwijs aan kwetsbare jeugdigen (en ouders) voor wie gezondheid, veiligheid, talentontwikkeling en participatie niet vanzelfsprekend zijn.

We stellen de eigen kracht en het perspectief van jeugdigen (en ouders) centraal. In dat kader hebben we een jongerenombudsman en een Kinderburgemeester geïnstalleerd en en een Raad van kinderen opgericht. Via Jimmy's en Backbone bieden we jeugdigen een plek om niet alleen ondersteuning te vinden, maar ook hun talenten te ontwikkelen en hun eigen kracht te (her)ontdekken.

We bieden jeugdigen al jarenlang mogelijkheden om hun talenten op het terrein van sport, cultuur, natuur en duurzaamheid, techniek en ICT te ontwikkelen door het subsidiëren van uiteenlopende activiteiten op deze terreinen
Voor jeugdigen die dreigen te ontsporen, overlast veroorzaken of criminele activiteiten ontplooien hebben we een integrale benadering ontwikkeld waarbij meerdere partners op het terrein van veiligheid, preventie en jeugdhulp samen optrekken. Deze aanpak betreft, naast het stellen van grenzen en het opleggen van (taak)straffen, ook het bieden van (preventieve) ondersteuning ter bevordering van het perspectief op onderwijs of werk. Het betrekken van ouders bij de aanpak is een belangrijk onderdeel.

In het kader van veiligheid hebben we een integrale aanpak van problematische jeugdgroepen ontwikkeld en de methodiek Plus-Min-Mee geïmplementeerd. Bij de preventieve aanpak van risicojongeren werken een groot aantal partijen samen aan het weer op het 'rechte pad' brengen en houden van deze jongeren. In het kader van voorkomen en tijdig signaleren van kindermishandeling blijven we inzetten op het hanteren van de meldcode, de kind-check en het benoemen van aandacht-functionarissen in het onderwijs.

Wat willen we bereiken in 2019?

 • Inwoners zelf en betrokken maatschappelijke partners nemen zelf regie op en verantwoordelijkheid voor de beweging van Positief opgroeien in de wijken en het ontwikkelen van kindvriendelijke wijken.
 • Meerjarige subsidiering van de wijkplannen Positief Opgroeien en een wijze van subsidieverantwoording die aansluit bij het proces om meer regie en verantwoordelijkheid neer te leggen bij inwoners zelf en bij betrokken maatschappelijke partners.
 • Meer samenhang en integratie van Positief Opgroeien in de wijk, Wijkvernieuwing en de JOGG aanpak.
 • Meer doorlopende lijnen in de ontwikkeling en de zorg en ondersteuning van kinderen (in de wijk), te beginnen bij het jonge kind. Uit onderzoek is immers gebleken dat de eerste duizend dagen in het leven van een kind van groot belang zijn voor de groei en ontwikkeling van het kind.
 • Meer samenhang en afstemming in de aanpak veiligheid, preventie en jeugdhulp voor risicojongeren en problematische jeugdgroepen.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Inwoners en betrokken partijen, waaronder scholen, kinderopvang, WIJ-Groningen en JGZ, verder stimuleren en ondersteunen om gezamenlijk verantwoordelijkheid voor en regie op de beweging van Positief Opgroeien in de wijk en op het samen ontwikkelen van kindvriendelijke wijken te nemen.
 • Het meerjarig subsidieproces en het toekennen en verantwoorden van subsidies zodanig inrichten dat het aansluit bij het nemen van verantwoordelijkheid en regie door inwoners en/of maatschappelijke partners zelf.
 • Het proces van Positief Opgroeien in de wijk, Wijkvernieuwing en de JOGG aanpak integreren.
 • Nog meer samenhang en integratie brengen in de gezinsgerichte, schoolgerichte en wijkgerichte (preventieve) ondersteuning en activiteiten die in het kader van het landelijk programma Kansrijke start, het onderwijskansenbeleid, de Vensterschool en/of de aansluiting jeugdhulp-(passend) onderwijs plaatsvinden. Dit om doorlopende lijnen in de ontwikkeling en de zorg en ondersteuning van kinderen (in de wijk) te realiseren, te beginnen bij het jonge – soms nog ongeboren – kind.
 • De effectiviteit en efficiency van het preventief jeugdbeleid stedelijk en in de wijken vergroten door het inzicht in de maatschappelijk effecten van onze gezamenlijke inspanning in het kader van Positief opgroeien te monitoren. Meer stroomlijning en continuïteit in de financiering zijn voorwaarden, evenals nauwe samenwerking en afstemming met WIJ-Groningen, onderwijs, kinderopvang, JGZ en andere partijen in de wijk;
 • De inzet van preventieve jeugdvoorzieningen in de wijk, gericht op het vergroten van de ontwikkelingskansen van jeugdigen, verduurzamen, de voorzieningen methodisch versterken en, om te komen tot een samenhangend integraal en preventief aanbod in de wijk, de voorzieningen onderling beter afstemmen en verbinden;
 • We zetten in op een gezonde leefstijl met Groningen Fit, Bslim, het zwemvangnet en vele andere activiteiten en met voorlichtingscampagnes over gezonde voeding, bewegen, alcohol, drugsgebruik en dergelijke.
 • In Ten Boer worden Triple P cursussen aangeboden ten behoeve van het versterken van het pedagogisch klimaat in de school, in de kinderopvang en in de wijk.
ga terug