Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

4.1.4 Diversiteit, integratie en emancipatie

Diversiteit maakt onze gemeente sterker, creatiever en innovatiever en plaatst ons tegelijkertijd voor de uitdaging om deze kracht en energie op te zoeken, te vergroten en te stimuleren. We willen dat iedereen in de Groningse samenleving, ongeacht herkomst, geslacht, geaardheid, leeftijd of andere zaken, dezelfde kansen krijgt om actief mee te doen. Want een inclusieve samenleving is een voorwaarde voor participatie. We willen dat iedereen in Groningen zich thuis voelt: een gemeente waar al die verschillende mensen de samenleving sterker en aantrekkelijker maken en waar bewoners elkaar op overeenkomsten of juist verschillen weten te vinden. Daarvoor zoeken wij de veranderkracht en de energie op, stimuleren en ondersteunen we activiteiten, projecten en samenkomsten van maatschappelijke organisaties en vrijwilligersgroepen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Beoogd
2019

Aantal samenwerkingspartners dat zich verbindt aan de thema's van de diversiteitsagenda

15

Aantal activiteiten dat vanuit het activiteitenbudget mede gesubsidieerd wordt

35

Hoe staan we ervoor?

Diversiteit
Het thema diversiteit is in verschillende agenda's van het Groningse beleid terug te vinden. Transities in het sociale beleid lopen gelijk op met het streven naar inclusie. Dus de doelgroep gerichte aandacht uit het verleden maakt gestaag plaats voor een werkwijze gericht op thema's die passen bij de uitdagingen van diversiteit en inclusie kenmerkend voor deze tijd. De inzet van specifiek beleid voor bepaalde doelgroepen blijft daarnaast nodig om emancipatie, integratie en participatie te bevorderen. Daarom hebben we in 2018 de subsidieregeling Diversiteit geïntroduceerd. Deze is in plaats gekomen van een regeling voor zelforganisaties en is breder inzetbaar voor initiatieven uit de samenleving. Uitgangspunt hierbij is dat wij ook in de nieuwe regeling belang hechten aan de rol die de zelforganisatie speelt c.q. kan spelen. Dat geldt voor de emancipatie en integratie van de eigen achterban, als gesprekspartner van de gemeente en andere maatschappelijke instellingen en als beoogd samenwerkingspartner in projecten en activiteiten op het gebied van diversiteit.
In de campagne Dat is Groningen (datisgroningen.com), zoomen we in op kansrijke initiatieven en sociaal versterkende projecten in de samenleving. Zowel op een website, een Facebookpagina als in een wekelijkse column in de Gezinsbode geven we inkijkjes in de Groninger samenleving. 'Dat is Groningen' sluit ook aan op bestaande initiatieven zoals Diversity Day en City Central. De resultaten verduurzamen we door samenwerking met partners te vergroten.

LHBTPlus
Groningen komt opnieuw in aanmerking voor de rijksgelden LHBTPLus-emancipatie, de zogenaamde regenbooggelden. In de periode 2019-2022 ontvangen wij jaarlijks 20.000 euro. In de uitvoering werken wij samen met relevante ketenpartners als COC Groningen en Drenthe, het Discriminatie Meldpunt Groningen, de politie en het Platform LGBT Groningen.

Wat willen we bereiken in 2019?

Met de diversiteitsagenda en een campagne verbinden we verschillende bevolkingsgroepen in de gemeente Groningen met elkaar. Ook in 2019 weten initiatiefnemers elkaar te vinden en stemmen activiteiten op elkaar af en ontwikkelen ze samen nieuwe activiteiten.
We faciliteren projecten en activiteiten die aansluiten bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen en thema's van de diversiteitsagenda aan de orde stellen, uitwerken en verder tot ontwikkeling brengen. We organiseren minimaal twee keer per jaar een diversiteitscafé die gemeentelijke netwerken versterkt en aandacht vraagt voor relevante thema's.
We organiseren Diversity Day, ondersteunen de campagne 'Dat is Groningen' en nieuwe initiatieven die zich aandienen zoals projecten van Capital of Happiness en City Central.
We werken aan het vergroten van de sociale acceptatie, de zichtbaarheid en de veiligheid(s)beleving van de LHBTPlus-gemeenschap in de gemeente. We zetten ons in om actieve verbindingen tussen vergunninghouders en de Groningse samenleving tot stand te brengen. Ook plegen we inzet op het verhogen van het taalniveau van vergunninghouders.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Uitvoeren van activiteiten aan de hand van de Diversiteitsagenda en de nieuwe subsidieregeling;
 • Het verbinden van verschillende bevolkingsgroepen in Groningen door middel van diversiteitscampagnes;
 • Subsidiëren van provinciale Discriminatie Meldpunt Groningen;
 • Subsidiëren activiteiten Caribische Groningers (Antillianenbeleid);
 • Subsidiëren activeringsproject Somalische Groningers (WIJ Groningen);
 • Subsidiëren aanpak Eritrese Groningers (WIJ Groningen);
 • Subsidiëren van stedelijk Vrouwencentrum Jasmijn en haar projecten zoals Jasmijn zorgt, Jasmijn Werkt en bewegingsprogramma's (zoals loop- zwem- en fietsactiviteiten)
 • Het bevorderen van de samenwerking binnen het werkveld LHBTPlus in de gemeente en in de regio, door onder meer het versterken van de functie van projectcoördinator bij het COC Groningen en Drenthe;
 • Het verder implementeren van het protocol discriminatie en geweld tegen LHBTPlus'ers;
 • Het platform LGBT Groningen in staat stellen om activiteiten te ontplooien die de zichtbaarheid en sociale acceptatie van LHBTPlus'ers vergroten;
 • Wij verlenen onze medewerking aan de campagne 'Vier de liefde in Groningen' die op Valentijnsdag 2019 gelanceerd wordt.
ga terug