Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

4.2.5 Vluchtelingen en asielzoekers

Wij nemen onze verantwoordelijkheid bij het huisvesten, integreren en participeren van asielzoekers en
statushouders. Gezamenlijk concentreren we ons op een versnelling waarbij we de inspanningen voor
asielzoekers en vluchtelingen eerst en voornamelijk richten op huisvesting. Voor de vergunninghouders
richten we ons vervolgens op taalverwerving, opleiding, participatie, werk en gezondheid. We
intensiveren de maatschappelijke begeleiding van de groep inburgeringsplichtige vergunninghouders.
We hebben een begin gemaakt met het afnemen van een assessment bij vergunninghouders en maken
op basis daarvan met de betrokkene een persoonlijk trajectplan. Daarbij zoeken we actief naar het
‘verborgen talent’ van individuen. Hiermee willen we voorkomen dat deze nieuwkomers langdurig aan
de maatschappelijke zijlijn komen te staan. Alles is erop gericht om een snelle verbinding tot stand te
brengen tussen asielzoeker, vergunninghouder en de Groningse samenleving.

Door de toename van het aantal statushouders is de druk op een aantal gebieden (huisvesting,
maatschappelijke begeleiding, onderwijs) toegenomen. In de gemeente Groninger is er vanaf 2016 voor
gekozen te werken op basis van het programma VAS (Vluchtelingen, Asielzoekers, Statushouders) en
een actieplan, waarbij naast de eigen gemeentelijke taken, ook een betere samenwerking en
gecoördineerde aanpak met al onze partners aan de orde zijn. Met ingang van 2019 brengen we de
activiteiten en taken van het programma terug in de staande organisatie (met name de directies
Maatschappelijke Ontwikkeling, Stadsontwikkeling en WIMP) waarbij integrale sturing wordt belegd bij
de Directie Maatschappelijke Ontwikkeling.
Belangrijke opgaven voor 2019 zijn het realiseren van de taakstelling huisvesting, het bieden van
maatschappelijke begeleiding aan inburgering-plichtige vergunninghouders, het in beeld brengen van de
doelgroep door middel van assessment en individueel trajectplan, het uitvoeren van parallelle trajecten
en de voorbereiding op de stelselherziening inburgering die naar verwachting vanaf 2020 van kracht
wordt.

Om het gehele proces goed te kunnen monitoren en daar waar nodig input voor versnelling te geven,
hebben wij in oktober 2015 het programma Vluchtelingen, Asielzoekers en Statushouders (VAS)

ingericht. De activiteiten van dit programma vallen binnen Programma 1: Werk en inkomen, Programma 3: Onderwijs en Programma 8: Wonen.

We willen in Groningen voorkomen dat asielzoekers en vluchtelingen zonder voorzieningen op straat
belanden, met criminaliteit in aanraking komen of een risico voor de openbare orde vormen.  We
willen dat deze kwetsbare nieuwkomers in onze gemeente toekomstperspectief hebben, dan wel op
respectvolle wijze toewerken naar een toekomstperspectief in het land van herkomst.
Over het bieden van onderdak aan mensen zonder recht op verblijf of opvang hebben gemeenten en het Rijk jarenlang discussie gevoerd. Met de ondertekening van een samenwerkingsafspraak in november 2018 is het mogelijk geworden deze opvang te bieden met financiering door het Rijk. Het gaat daarbij om de uitbouw van de bestaande bed bad brood-voorziening tot een (pilot)-LVV (Landelijke Vreemdelingen Voorziening). De pilot-LVV is per 1 april 2019 van start gegaan.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd

2019

Aantal gehuisveste vergunninghouders

228

Aantal mensen in bed-bad-broodvoorziening

270

Aantal personen in noodopvang (exclusief personen in bed-bad-brood voorziening)

18

Aantal personen dat in maatschappelijke begeleiding is genomen

142

Aantal ex-alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) met leefgeld

16

Hoe staan we ervoor?

De taakstelling huisvesting vergunninghouders is de afgelopen periode, na de piekjaren 2016 en 2017
iets afgenomen. In samenspraak met corporaties zoeken we naar manieren om aan de taakstelling te
blijven voldoen. Vergunninghouders die aan de gemeente Groningen zijn toegewezen, krijgen
maatschappelijke begeleiding van Humanitas. In Ten Boer wordt de maatschappelijke begeleiding
uitgevoerd door De Deel, in Haren door welzijnsorganisatie Torion. Een nieuw onderdeel van de
maatschappelijke begeleiding is een kennismaking met kernwaarden van de Nederlandse samenleving
en het ondertekenen van de participatieverklaring.

Om de integratie en participatie van vergunninghouders een flinke impuls te geven, hebben we binnen
de directie WIMP onder de naam 'Thuis In 050 'een Coördinatiepunt Nieuwkomers opgezet. Het streven
is bij elke vergunninghouder een assessment af te nemen en op basis daarvan in samenspraak met de
betrokken vergunninghouder een persoonlijk trajectplan op te stellen. In het Coördinatiepunt
Nieuwkomers zorgen we tevens voor afstemming met Humanitas, de ROC's en de WIJ-organisatie.
Op basis van het convenant Samen Inburgeren, dat we met drie onderwijsinstellingen, Alfa-college,
Noorderpoort en Hanzehogeschool zijn aangegaan, hebben we parallelle trajecten ontwikkeld. Daarbij
kunnen vergunninghouders naast de reguliere inburgering gelijktijdig extra taallessen volgen, een
beroepsgerichte opleiding volgen of werkervaring opdoen. Ook zetten we parallelle trajecten in voor
mensen die naar verwachting nooit zullen slagen voor hun inburgeringsexamen, maar die zich via het
volgen van een traject toch de Nederlandse taal eigen kunnen maken.

Met ingang van 1 april 2019 starten we een pilot-LVV waardoor we, met financiering door het Rijk, opvang kunnen bieden aan afgewezen vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang. DE pilot-LVV heeft een maximale capaciteit van 300 plaatsen.

Asielzoekers die rechtmatig in Nederland verblijven, maar niet in aanmerking komen voor opvang
door het Rijk, bieden wij materiële ondersteuning via het fonds Knelpunten noodopvang. Dit fonds
gebruiken we ook om de eigen bijdrage te vergoeden van medicatie voor onverzekerbare
vreemdelingen. In noodgevallen worden ook noodzakelijke tandartskosten vergoed uit het fonds
Knelpunten noodopvang. Wij subsidiëren Vluchtelingenwerk Noord Nederland voor het bieden van
maatschappelijke- en juridische ondersteuning aan ex-Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
(ex-AMV's). Die ondersteuning is bedoeld voor het verkrijgen van een verblijfsstatus in Nederland of,
als dat geen mogelijkheid is het realiseren van terugkeer naar het land van herkomst. Ex-AMV's die
actief meewerken aan het krijgen van een helder toekomstperspectief komen tevens in aanmerking
voor materiële ondersteuning in de vorm van leefgeld.

De GGD voert sinds 2009 de publieke gezondheid asielzoekers uit. Het COA betaalt de GGD voor de
uitvoering van taken in de opvanglocaties op het gebied van jeugdgezondheidszorg, infectiebestrijding,
collectieve gezondheidsbevordering, individuele preventie SOA/HIV, seksuele en reproductieve
gezondheid. Net als voor alle inwoners van de gemeente voert de GGD ook voor vergunninghouders
haar publieke gezondheidstaken uit.

Wat willen we bereiken in 2019?

Ook in 2019 willen we voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders. Vanaf
het moment van koppeling aan de gemeente bieden we praktische hulp en ondersteuning door het
aanbod van de maatschappelijke begeleiding voor vergunninghouders.
We willen bereiken dat meer vergunninghouders de inburgering met succes afronden en actief
participeren in de Nederlandse samenleving. Daarbij willen we elke vergunninghouder op maat de
passende ondersteuning bieden. Om dat te realiseren willen we beschikken over een ruim aanbod aan
(parallelle) trajecten.

De GGD wil alle kinderen tot 18 jaar van asielzoekers en vergunninghouders goed in beeld te hebben,
jeugdgezondheidszorg aanbieden en bij bedreigingen van de gezondheid of ontwikkeling de juiste
ondersteuning en zorg inschakelen. Voor alle asielzoekers en vergunninghouders geldt dat de GGD
vanuit haar taken publieke gezondheid deze doelgroep zo goed mogelijk wil bereiken om de
gezondheidsrisico's zo veel mogelijk te beperken. Samenwerking met alle partners op het gebied van
zorg, welzijn zijn essentieel om tijdig passende zorg te bieden.

Onverkort streven wij ernaar te voorkomen dat mensen zonder voorzieningen op straat belanden.
Daartoe gaan we in 2019 van met een pilot LVV.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • 􀁸 We huisvesten vergunninghouders in samenwerking met het COA en de woningcorporaties.
  • We ontwikkelen huisvestingsarrangementen voor jonge alleenstaande vergunninghouders, die vanaf het moment dat ze 18 jaar worden door gemeenten moeten worden gehuisvest;
  • We organiseren een aanbod maatschappelijke begeleiding. In de stad Groningen wordt dit uitgevoerd door Humanitas, in Ten Boer vanuit De Deel en in Haren vanuit het sociaal team;
  • We blijven volop inzetten op het versterken van integratie en participatie van vergunninghouders. Het coördinatiepunt nieuwkomers vervult daarbij een centrale rol, met het afnemen van assessments, het opstellen van individuele trajectplannen en het bieden van individuele trajectbegeleiding. Ook in 2019 bieden we de mogelijkheid voor vergunninghouders om naast de inburgering parallelle trajecten te volgen;
  • We bieden praktische hulp en maatschappelijke begeleiding aan vergunninghouders die in de gemeente Groningen komen te wonen;
  • In 2019 bereiden we ons voor op de stelselherziening Inburgering, die naar verwachting vanaf 1 januari 2020 van kracht wordt;
  • In de pilot-LVV bieden we sobere opvang aan vreemdelingen zonder opvang door het Rijk en ondersteunen hen;
  • in het verhelderen van een realistisch toekomstperspectief. We bieden juridische- en materiële ondersteuning aan uitgeprocedeerde vreemdelingen;
  • 􀁸De GGD zet extra capaciteit in ten behoeve van de publieke gezondheid voor deze doelgroep gericht op jeugdgezondheidszorg, vroegsignalisering, gezondheidsbevordering, leefstijl, overgewicht, bewegen, middelengebruik, seksuele gezondheid en versterken van gezondheidsvaardigheden.
ga terug