Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

4.2.4 Beschermd wonen, opvang en huiselijk geweld

De Gemeente Groningen vervult op de beleidsterreinen Beschermd Wonen en Opvang de rol als Centrumgemeente. Het budget is per 1 januari 2019 voor 12 Groninger gemeenten en wordt beheerd door de centrumgemeente Groningen conform de Centrumregeling. We willen als gezamenlijke Groninger gemeenten iedere inwoner in staat stellen de eigen regie te voeren in het licht van de (sociale, fysieke en emotionele) uitdagingen van het leven. We hebben daarin ook de verantwoordelijkheid om kwetsbare inwoners, zoals dak- en thuislozen, verslaafden en ex-gedetineerden, zo kort als mogelijk en zolang als nodig, onderdak en begeleiding te bieden gericht op zelf rehabilitatie en duurzaam herstel. De voorzieningen Beschermd wonen en Opvang bieden opvang van inwoners in de provincie Groningen bij crisissituaties én opvang en begeleiding aan inwoners die vanwege psychiatrische aandoening of psychosociale problematiek aangewezen zijn op een niet (geheel) zelfstandige woonvoorziening. Daarnaast richten we ons op het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Hieronder verstaan we (ex-)partner-, ouderen- en kindermishandeling. We willen geweld in afhankelijkheidsrelaties zoveel mogelijk voorkomen en duurzaam beëindigen en als het zich voordoet adequaat optreden en opvang bieden.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. In onderstaande tabel zijn geen beoogde aantallen opgenomen met de indicatoren over het aantal gebruikers van nacht- en dagopvangvoorzieningen. De reden hiervoor is dat de opvangvoorzieningen onderdak moeten bieden aan iedereen die op de opvang een beroep doet zodat niemand op straat hoeft te slapen.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Aantal geregistreerde daklozen dat gebruik maakt van opvangvoorzieningen

**

Aantal unieke personen dat gebruikmaakt van de nachtopvang

**

Aantal unieke personen dat gebruikmaakt van de crisisopvang

**

Aantal unieke personen dat gebruikmaakt van de dagopvangvoorzieningen

**

Aantal unieke personen dat na crisisopvang duurzaam rehabiliteert met een eigen woonplek c.q. woonadres

>70

Aantal personen dat in 2 weken tenminste 3x of vaker per week gebruik maakt van de nachtopvang

**

Aantal unieke personen met een voorziening Beschermd wonen

**

Aantal meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis/gemeente

>900

Aantal huisverboden gemeente

>41

Aantal betrokken kinderen bij huisverboden

>40

Aantal casussen intensief casemanagement bij Veilig Thuis regio

>100

Aantal vrouwen van 18 jaar of ouder in de vrouwenopvang 

<200

Aantal kinderen in de vrouwenopvang

<250

Aantal vrouwen dat niet kan worden opgenomen in de VO vanwege maximale bezetting

0

Gemiddelde duur van de opnameperiode van vrouwen

**

*     Nieuwe indicator (0-meting). Op basis van realisatie 2019 formuleren we doelstellingen voor 2020

** Betreft een eindstand van een aantal unieke personen nachtopvang, crisisopvang, dagopvang en Beschermd wonen. Betreft een kengetal waaraan sec geen prestatiedoel gekoppeld is.

Hoe staan we ervoor?

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten, naast opvang, ook verantwoordelijk voor beschermd wonen. De activiteiten hangen sterk met elkaar samen. De aanpak in relatie tot transformatie en vernieuwing van Beschermd Wonen en Opvang voert de centrumgemeente Groningen samen met de regio vanaf 2016 integraal uit (conform de Centrumregeling) binnen het programma Beschermd Wonen en Opvang.
Landelijk en regionaal zijn ontwikkelingen gaande om in 2021 taken en gelden van Beschermd wonen en Opvang over te hevelen naar alle (individuele) gemeenten.

Met ingang van 1 januari 2015 faciliteren we samen met de andere Groninger gemeenten Veilig Thuis Groningen, het regionale advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Daarnaast zijn we in 2016 voor zeer ernstige casuïstiek huiselijk geweld gestart met het project Intensief casemanagement, waarbij gedurende langere tijd (maximaal 1 jaar) een casemanager intensief, samen met alle betrokkenen, een systeemgerichte aanpak kan organiseren en begeleiden. Dit project is ondergebracht bij Veilig Thuis. Ook zijn we in 2018 samen met betrokken partijen vanuit zorg en veiligheid gestart met de ontwikkeling naar een multidisciplinaire aanpak van ernstige casuïstiek huiselijk geweld en kindermishandeling.

De capaciteit van de vrouwenopvang benutten we maximaal. In 2017 is de vrouwenopvang verhuisd naar een nieuwe voorziening in de Oosterparkwijk, met meer zelfstandige appartementen en waar wonen en zorg meer gescheiden wordt. Daarnaast zal het project intensief casemanagement naar verwachting een preventieve werking hebben.

Wat willen we bereiken in 2019?

Onverkort streven wij ernaar te voorkomen dat mensen zonder voorzieningen op straat belanden. Dit doen we door:

 • In 2019 verwachten we een lichte stijging van het aantal mensen dat na crisisopvang duurzaam rehabiliteert. Het concreet maken van het convenant wonen zal in 2019 een positieve invloed hebben op de herhuisvestingsmogelijkheden van deze doelgroep.
 • Met nieuwe inkoopproducten van Beschermd wonen cliënten meer individueel maatwerk te bieden: op basis van een inkoopprocedure starten we in 2019 met een modulair systeem van producten;
 • Meer gemeentelijke sturing op een adequate ondersteuning van cliënten door uitbreiding van registratie en monitoring: er bestaat behoefte aan meer informatie over de (achtergrond)kenmerken van mensen die gebruik maken van de verschillende voorzieningen;
 • Voorbereiding op overheveling van taken en middelen naar elke afzonderlijke Groninger gemeente in de uitvoering van BW: we gaan in 2019 proefdraaien met alle gemeenten met een nieuw ontwikkeld financieel verdeelmodel. In 2021 zal dit definitief zijn beslag krijgen;
 • Meer oplossen in de eigen regio en omgeving: consulenten in de gemeente zijn inmiddels getraind op indicatiestelling BW, vooruitlopend op een zelfstandige uitvoering van de toegang in 2020. Het huidige (ondertekende) convenant ‘huisvesting (ex)cliënten BW&O’ geeft elke gemeente ook de opdracht, na een tijdelijk intramuraal verblijf, inwoners de mogelijkheid te bieden om weer in de eigen gemeente te gaan wonen;
 • Vergroting deelname aan de maatschappij van cliënten Beschermd wonen en Opvang: Het is belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en regie hebben over het eigen leven. Bemoeizorg (OGGZ) is hierin een belangrijk middel. Zodra mensen in staat zijn om (weer) zelfstandig inhoud en vorm te geven aan het (eigen) leven dan zijn vervolgstappen, zoals vormen van zelfstandige huisvesting, hierin ontzettend belangrijk;
 • Vrouwenopvang: verminderen instroom en bevorderen van de door- en uitstroom.
 • Verbetering aanpak voor complexe en chronische huiselijk geweldsituaties;
 • Doorontwikkeling van Veilig Thuis, gericht op verbeterde samenwerking met lokale teams, de monitorfunctie en de nieuwe radarfunctie n.a.v. de aanscherping van de Wet meldcode;
 • Verbeteren preventie, signalering en aanpak van alle vormen van huiselijk geweld.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Invulling geven aan het gezamenlijk plan voor decentralisatie van taken voor Beschermd wonen & Opvang naar individuele gemeenten;
 • Kwetsbare inwoners, zoals dak- en thuislozen, verslaafden en ex-gedetineerden, zo kort als mogelijk en zolang als nodig, onderdak en begeleiding te bieden gericht op zelf rehabilitatie en duurzaam herstel;
 • Adequate voorzieningen Beschermd wonen en begeleiding bieden aan inwoners die wegens psychiatrische aandoening of psychosociale problematiek aangewezen zijn op een niet (geheel) zelfstandige woonvoorziening;
 • Faciliteren van opvangvoorziening voor slachtoffers van huiselijk geweld en monitoren van de in-, door- en uitstroom;
 • Uitvoering geven aan het project intensief casemanagement en de doorontwikkeling van de multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (MDA++);
 • Subsidiëren Veilig Thuis en sturen op resultaten;
 • Ontwikkelen regionaal actieprogramma samen met de Groninger gemeenten en alle externe betrokken partijen.
ga terug