Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

Bijdrage(n) verbonden partijen

GR PG & Z (RIGG/GGD)

Relevante beleidsinformatie

Het openbaar belang betreft de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het (doen) organiseren van zorg aan de bevolking.

Op 9 december 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de GR PG&Z het koersdocument ‘Publieke Gezondheid in de regio Groningen; ontwikkelperspectief 2017-2020’ vastgesteld. In het Koersdocument wordt de ontwikkeling van de GGD de komende jaren weergegeven. Uitgangspunt is transformatie van de dienstverlening in combinatie met de mogelijkheid dat we als gemeente jaarlijks de keuze hebben om taken die niet verplicht bij de GGD zijn belegd, wel of niet door de GGD te laten uitvoeren of elders te beleggen. Daarnaast kunnen we met een jaarlijks af te sluiten dienstverleningsovereenkomst (DVO) de verhouding tussen de gemeente (opdrachtgever) en de GGD (opdrachtnemer) opnieuw vormgeven. Met de DVO kunnen we specifieke afspraken maken binnen de producten over de uitvoering ervan in onze gemeente. Op deze manier kunnen we als gemeente meer regie nemen en vindt optimale aansluiting plaats van de taken op het gebied van publieke gezondheid bij ons lokale sociale domein (WIJ). Ook maken we op deze manier meer gebruik van de expertise van de GGD om onze doelen op het gebied van Healthy Ageing/ gezondheidsbeleid 2018-2021 te realiseren. Eind 2018 is de dienstverleningsovereenkomst voor 2019 getekend.

In het Koersdocument wordt gesteld dat uit oogpunt van governance een meer zelfstandige positionering van GGD Groningen aanbeveling verdient. Op basis hiervan heeft bureau Lysias, in opdracht van het algemeen bestuur PG&Z, eind 2017 vijf positioneringsvarianten beschreven en vergeleken. Begin 2018 is door het algemeen bestuur het principebesluit genomen voor de positioneringsvariant ‘zelfstandig met een SLA voor gedeeltelijke ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering door de gemeente Groningen’. Op 6 juli 2018 heeft het algemeen bestuur het definitieve besluit genomen. Ondertussen is het verzelfstandigingsproces in gang gezet met 1 januari 2020 als realisatiedatum.

Beleidsrisico

Verwijs naar hierna relevante beleidsinformatie.

GR Centrumregeling beschermd wonen Groningen

Relevante beleidsinformatie

Middels deze samenwerkingsovereenkomst is de gemeente Groningen gemandateerd taken uit te voeren op het terrein van Beschermd wonen en opvang namens de overige gemeenten in de provincie Groningen.

Beleidsrisico

Geen.

GR Publiek vervoer Groningen, Drenthe

Relevante beleidsinformatie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer. Dit is onder meer het vervoer van mensen met een Wmo-indicatie, leerlingen die op grond van de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer voor vervoer in aanmerking komen en in enkele gemeentes het Participatiewet vervoer. Om dit te kunnen realiseren hebben alle gemeenten van Groningen en Drenthe zich verenigd in het samenwerkingsverband Publiek Vervoer. Publiek vervoer heeft als doel een optimaal vervoersnetwerk te creëren, dat betaalbaar en toekomstbestendig is en waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare vervoersmiddelen.

Beleidsrisico

geen

Voor meer informatie over de verbonden partijen zie paragraaf 6 verbonden partijen.