Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste onderdelen van de lasten- en baten.

Financieel overzicht lasten en baten

Welzijn gezondheid en zorg

Nr

Omschrijving

Primitieve begroting

Bedragen x 1.000 euro

2019

2020

2021

2022

Lasten

04.1

Sociaal klimaat

48.568

48.741

48.606

48.187

04.1.2

Bevorderen soc samenhang leefb

12.466

12.513

12.550

12.604

04.1.3

Positief opgroeien

19.426

19.426

19.426

19.426

04.1.4

Diversiteit integratie emancip

841

841

841

841

04.1.5

Lok gezondheidsbeleid IZB OGZ

15.835

15.961

15.789

15.316

04.2

Passende ondersteuning en zorg

238.084

236.196

230.581

233.357

04.2.1

Ondersteunende voorzieningen

30.740

28.646

27.346

27.046

04.2.2

Specialistische zorgvoorzienin

181.930

182.500

178.031

181.109

04.2.3

Interventies veilig opgroeien

0

0

0

0

04.2.4

Besch.wonen,opvang,huis.geweld

23.564

23.499

23.653

23.652

04.2.5

Vluchtelingen en asielzoekers

1.850

1.550

1.550

1.550

Totaal

286.652

284.937

279.186

281.544

Baten

04.1

Sociaal klimaat

24.301

24.728

24.801

24.801

04.1.2

Bevorderen soc samenhang leefb

803

1.230

1.303

1.303

04.1.3

Positief opgroeien

15.733

15.733

15.733

15.733

04.1.4

Diversiteit integratie emancip

1

1

1

1

04.1.5

Lok gezondheidsbeleid IZB OGZ

7.764

7.764

7.764

7.764

04.2

Passende ondersteuning en zorg

8.043

8.105

7.855

7.855

04.2.1

Ondersteunende voorzieningen

32

32

32

32

04.2.2

Specialistische zorgvoorzienin

6.043

6.105

5.855

5.855

04.2.3

Interventies veilig opgroeien

0

0

0

0

04.2.4

Besch.wonen,opvang,huis.geweld

1.128

1.128

1.128

1.128

04.2.5

Vluchtelingen en asielzoekers

840

840

840

840

Totaal

32.343

32.832

32.655

32.655

Geraamd resultaat voor bestemming

254.309

252.105

246.531

248.889

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

3509

5.365

3.674

4.077

Totaal onttrekkingen

2.019

2.014

2.011

2.011

Geraamd  resultaat na bestemming

255.799

255.456

248.194

250.955

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

04 Welzijn, gezondheid en zorg
(Bedragen x 1.000 euro)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

 04.1 Sociaal klimaat

VSD, programmakosten

-600

 04.2 Passende ondersteuning en zorg

Tekort sociaal domein

2.161

1.082

Aanvullen reserve Sociaal Domein

500

2.000

Campusdiep

60

Wmo/BW/Jeugd

6.400

5.300

4.300

Ontwikkeling vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

300

Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg

8.821

0

8.382

0

4.300

0

0

0

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

Overzicht intensiveringsmiddelen Coalitieakkoord 2019-2022

04 Welzijn, gezondheid en zorg

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

 04.1 Sociaal klimaat

Subsidies beheer en accommodaties (inc)

35

25

25

Subsidies beheer en accommodaties (struct)

20

50

 04.2 Passende ondersteuning en zorg

Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd

12.287

12.902

9.632

Terugdringen zorgkosten (inkoop jeugd, WIJ & OJG)

400

1.050

1.275

1.200

Aanpak multiproblematiek (frictiekosten)

500

250

Afschaffen algemene voorz huish hulp (frictiekosten)

660

Aanpak problematische doelgroepen

168

98

98

98

Huisvesting WIJ

450

Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg

14.035

450

14.335

50

1.398

9.632

123

1.200

Zie de financiële knelpunten en ambities 2019 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2019.

Overzicht hervormingen Coalitieakkoord 2019-2022

04 Welzijn, gezondheid en zorg

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

 04.1 Sociaal klimaat

Reserves instellingen

177

Minder subsidies aan instellingen

 250

500

Transformatiebudget GGD

300

 04.2 Passende ondersteuning en zorg

Reserves instellingen *

14

Minder subsidies aan instellingen *

 20

40

Terugdringen zorgkosten (inkoop jeugd, WIJ & OJG)

 140

 3.460

 5.960

7.460

Integrale aanpak multiproblematiek

 1.000

3.000

Afschaffen algemene voorz huishoudelijke hulp

850

Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg

140

0

4.921

850

5.960

3.840

0

7.460

* De maatregelen reserves instellingen en minder subsidies aan instellingen is een administratieve verwerking die nader inhoudelijk ingevuld moet worden.

Ga naar hervormingen 2019-2022 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen

Integrale financiële toelichtingen begroting 2019

4.1 Sociaal klimaat

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

48.568

24.301

-24.267

Bestaand beleid

48.548

24.301

-24.247

 Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 48,5 miljoen euro:
Van de totale lasten heeft 23,5 miljoen euro betrekking op de GGD. Bijna 60% van dit bedrag is bestemd voor de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast zijn er gelden begroot voor logopedie, openbare geestelijke gezondheidszorg, technische hygiëne-inspectie, tuberculosebestrijding, gezondheidsbevordering en seksuele gezondheid. De lasten van de GGD worden nagenoeg volledig gecompenseerd door baten. Totaal bedragen de baten van de GGD 22,5 miljoen euro. Het verschil van afgerond 1 miljoen euro zijn de gemeentelijke kosten voor de GGD (bijdrage stad en instandhoudingskosten).

Naast de bedragen betreffende de GGD zijn bedragen begroot voor openbare gezondheidszorg (7,8 miljoen euro), sociale participatie (7,5 miljoen euro),informele zorg en ouderenbeleid (2,9 miljoen euro), positief opvoeden (2,9 miljoen euro), jeugdgezondheidszorg (1,1 miljoen euro) en diversiteitsbeleid (0,8 miljoen euro).
Daarnaast is er voor vastgoed een bedrag begroot van 2 miljoen euro.

Toelichting op de baten van 24,3 miljoen euro:
Van de totale baten ad. 24,3 miljoen euro heeft 22,5 miljoen euro betrekking op de GGD. We ontvangen rijksmiddelen en middelen van de deelnemende gemeenten rechtstreeks en via de gemeenschappelijke regeling PG&Z.
De overige baten zijn enerzijds ook baten die we ontvangen van andere gemeenten voor ‘School als Wijk’ en ‘Zorg voor jeugd’ en anderzijds ontvangen we vergoedingen voor uitgeleend personeel en huuropbrengsten.

Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen

20

0

-20  

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord
Voor het oplossen van knelpunten in een aantal accommodaties in algemene laagdrempelige voorzieningen in de wijk is in 2019 20 duizend euro beschikbaar.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord zijn voor 2019 geen hervormingen binnen deelprogramma 4.1 opgenomen.

4.2 Passende ondersteuning en zorg

Lasten

Baten

Saldo

 (Bedrag x 1.000 euro)

238.084

8.043

-230.041

Bestaand beleid

223.840

8.124

-215.716

 Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 223,8 miljoen euro:
Voor Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang (MO) en Vrouwen Opvang (VO) geldt dat we een regionale taak hebben. Met deze beleidsvelden is respectievelijk 70,8 miljoen euro (BW), 17,5 miljoen euro (MO) en 5,0 miljoen (VO) euro gemoeid.
Voor de posten die alleen betrekking hebben op de gemeente Groningen, zijn de belangrijkste posten: Jeugd zorgkosten (47,5 miljoen euro), Wmo 18+ (34,4 miljoen euro), WIJ (30,3 miljoen euro), Wmo overige voorzieningen (6,9 miljoen euro), Wmo huishoudelijke hulp (5,8 miljoen euro) en de Meerkostenregeling (2,4 miljoen euro).

Toelichting op de baten van 8,1 miljoen euro
De grootste batenpost is de eigen bijdrage die we van cliënten verwachten. We verwachten 3,8 miljoen euro aan eigen bijdrage Beschermd wonen en 1,9 miljoen euro aan eigen bijdrage Wmo te ontvangen.
Daarnaast hebben we een Rijksbijdrage voor heroïneverstrekking begroot van afgerond 1,0  miljoen euro en verwachten we van het COA een bedrag van 0,8 miljoen euro voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers.
De overige baten zijn geringer van omvang en hebben betrekking op ontvangsten voor Vrouwen- en Maatschappelijke Opvang, Wmo overige voorzieningen, Meerkostenregeling, toegang Jeugdzorg, WIJ en interventie veilig groeien.

Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen

14.244

-81

-14.325

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord  (14.384 duizend euro)
We worden geconfronteerd met forse tekorten binnen de Wmo en de Jeugdwet. We hebben daarom 12,2 miljoen euro aan intensiveringen zorgkosten opgenomen. Van dit bedrag heeft 8,8 miljoen euro betrekking op aanvullende zorgkosten Jeugd, 1,8 miljoen euro op aanvullende zorgkosten Wmo, 1,3 miljoen euro op aanvullende zorgkosten Beschermd wonen en 285 duizend euro op extra uitvoeringskosten. Hiermee samenhangend hebben we in programma 14 extra gelden opgenomen voor de extra kosten toezicht en handhaving (280 duizend euro).

Om positieve lange termijneffecten te kunnen realiseren hebben we meerdere maatregelen in beeld gebracht. Hierbij zetten we in op een intensieve samenwerking met de diverse instellingen. De maatregelen zijn er mede op gericht de zorgkosten te beheersen. Voor de kosten voor het uitvoeren van de maatregelen betreffende de ondersteuners jeugd en gezin (OJG) is 400 duizend euro beschikbaar.Daarnaast richten wij ons de komende periode op de aanpak van 240 multiprobleem gezinnen, waarbij we toewerken naar een duurzaam perspectief op verbetering. Hiervoor hebben we in 2019 een bedrag opgenomen van 500 duizend euro.

Om meer grip te krijgen op de toegang en toegekende uren optimaliseren we de mogelijkheden voor huishoudelijke hulp en schaffen we de algemene voorziening huishoudelijke hulp af. Voor de frictiekosten die hiermee gepaard gaan, hebben we in 2019 een bedrag beschikbaar van 660 duizend euro.
Bij de vorming van de nieuwe Stichting WIJ zijn wij verantwoordelijk gebleven voor de huisvesting en de facilitaire ondersteuning van de WIJ-teams. Voor een aantal teams moet nog een permanente locatie gevonden worden en er zijn aanpassingen in huidige locaties nodig. Daarom hebben we voor de huisvesting en ICT een structureel bedrag opgenomen van 450 duizend euro.
Tot slot is er een bedrag van 168 duizend euro beschikbaar voor knelpunten aanpak van problematische doelgroepen; het gaat om personen met verward gedrag, doelgroep bij afbouw Tippelzone, ex-gedetineerden en een incidenteel knelpunt bij Bed, Bad en Brood.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord (140 duizend euro)
De ondersteuners jeugd en gezin worden (OJG) gezien als een belangrijk middel om de jeugdhulp dichter naar de jeugdigen en gezinnen toe te brengen, de verwijzingen naar de gespecialiseerde jeugdhulp terug te dringen en daarmee de stijgende kosten in de jeugdhulp bij te sturen. We verwachten door de inzet van OJG'ers dat we de zorgkosten kunnen bijsturen, in 2019 houden we rekening met een bedrag van 140 duizend euro.

Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2018 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.