Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

4.2.3 Interventies Veilig opgroeien

Ouders hebben in de opvoeding de eerste verantwoordelijkheid. Maar ook familieleden, leerkrachten, vrienden, buren en sportbegeleiders spelen een rol. Samen zorgen ze voor 'opvoedkracht'. Waar nodig en mogelijk bieden we ondersteuning. Dat doen we zo vroeg mogelijk waarbij het gezin en de jeugdige in het dagelijks leven centraal staan. Hierbij werken wij aan preventie door zowel vroeg signalering te bevorderen als voorwaarden te creëren die bijdragen aan een positieve leefomgeving. Daar waar onveilige situaties toch ontstaan plegen wij effectieve interventies in het kader van onze aanpak Kindermishandeling. Met ingang van 1 januari 2015 is met de transformatie van de jeugdhulp de verantwoordelijkheid voor de aanpak van kindermishandeling volledig op gemeentelijk niveau neergelegd. In Groningen heeft deze aanpak hoge prioriteit, want alle kinderen hebben recht op een veilige leefomgeving. Tevens merken we hierbij op dat kindermishandeling hoge maatschappelijke kosten met zich meebrengt, want slachtoffers doen een groter beroep op gezondheidszorg en hulpverlening en lopen een sterk verhoogd risico om later opnieuw slachtoffer of pleger te worden van huiselijk geweld. De veiligheid van kinderen is daarom voor ons een thema met grote maatschappelijke urgentie en we willen op verschillende niveaus op de kwaliteit van de aanpak sturen, zowel preventief als curatief.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Aantal meldingen bij Veilig Thuis kindermishandeling stad *

>500

Aantal kinderen dat uit huis geplaatst wordt **

<70

Aantal op de wachtlijst Veilig Thuis

<10

Aantal beschermingsonderzoeken door de Raad voor de Kinderbescherming rondom opvoedingsproblemen

<150

*Is het totaal aantal meldingen, geen unieke meldingen.
** Dit betreft het aantal machtigingen tot uithuisplaatsing. Het heeft niet alleen betrekking op onveiligheid, maar ook op bijv. verslaving en/of psychische problematiek.

Hoe staan we ervoor?

We vinden het van groot belang dat kindermishandeling zo vroeg mogelijk gesignaleerd wordt en daarom organiseren we voor maatschappelijke partners en omstanders activiteiten die gericht zijn op het herkennen van signalen en de toepassing van de Wet meldcode. Zo hebben we in april en in november tijdens de Week tegen Kindermishandeling een publiekscampagne georganiseerd over het signaleren van kindermishandeling. Tevens hebben we geïnvesteerd in de samenwerking tussen de gemeente en het onderwijs met als doel de signalering van kindermishandeling te verbeteren.
Daarnaast faciliteren we sinds 2015 samen met de andere Groninger gemeenten Veilig Thuis Groningen, het regionale advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Verder zijn we in 2018 gestart met de ontwikkeling van een multidisciplinaire aanpak (MDA++) voor ernstige casuïstiek huiselijk geweld en kindermishandeling. Tenslotte is de regio Groningen een van de deelnemende regio’s aan het landelijke meerjarige onderzoek van Verwey-Jonker naar de effectiviteit van de hulp bij huiselijk geweld. Het resultaat van de 1e meting verwachten we halverwege 2019. De conclusies uit dit onderzoek zullen we betrekken bij onze maatregelen.  

Wat willen we bereiken in 2019?

Het bevorderen van een veilige leefomgeving voor kinderen heeft voor ons grote prioriteit. Samen met alle betrokken partijen vanuit zorg en veiligheid realiseren we een duurzame aanpak, die we gezamenlijk gaan ontwikkelen in het regionale actieplan Geweld hoort nergens thuis. Daarin formuleren we maatregelen die enerzijds gericht zijn op signalering en melding van kindermishandeling en anderzijds op een effectieve aanpak.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Wij investeren door middel van de inzet van de aandacht(s) functionaris kindermishandeling (KMH) in kennisbevordering en in het voorkomen van handelingsverlegenheid bij professionals en omstanders;
  • In lijn met landelijke afspraken ontwikkelen we samen met de Groninger gemeenten en alle betrokken partijen vanuit zorg en veiligheid een regionaal actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’;
  • Wij continueren de activiteiten ten aanzien van de Week tegen de Kindermishandeling, de publiekscampagne en de ontwikkeling en implementatie van effectieve instrumenten om chronische problematiek te doorbreken;
  • We dragen financieel bij aan lectoraat kindermishandeling;
  • Wij intensiveren de samenwerking met het onderwijs, als belangrijke signalerende partner in het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling. Wij hebben hier een start mee gemaakt door aandacht(s) functionarissen te scholen en zien dat het loont te investeren in een betere verbinding tussen onderwijs en zorg (WIJ).
  • We subsidiëren Veilig Thuis;
  • We continueren de verdere ontwikkeling van een multidisciplinaire aanpak (MDA++) voor complexe en ernstige casuïstiek.
  • We gaan ons een scherper beeld vormen van de hermeldingen bij Veilig Thuis. Dit is namelijk een belangrijke indicator waaruit we kunnen afleiden of de eerder in gang gezette hulpverlening (na de eerste melding) ook tot voldoende resultaat heeft geleid.
ga terug