Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

4.1.6 Sociale basisvoorzieningen

In de transformatie van het brede sociaal domein spelen sociale basisvoorzieningen een sleutelfunctie. Het werken aan een optimale benutting van sociale basisvoorzieningen is namelijk een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle transformatie. Basisvoorzieningen worden (wijk)breed aangeboden, door een divers aantal partijen. Gedacht kan worden aan de vrijwilligersprojecten van Humanitas, of aan het brede aanbod aan activiteiten vanuit de verschillende buurtaccommodaties. Voor een nauwkeuriger omschrijving van onze interventies in de sociale basis verwijzen we naar de beleidsvelden 4.1.1 Actief burgerschap en bewonersinitiatieven en 4.1.2 Bevorderen van samenredzaamheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken. De interventies die in dit deelprogramma centraal staan hebben betrekking op WIJ Groningen, vanwege de sleutelpositie van deze organisatie in het kader van de benutting van sociale basisvoorzieningen. WIJ Groningen geeft uitvoering aan een groot aantal gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook wordt bekeken welke taken vanuit de Participatiewet kunnen worden uitgevoerd vanuit de WIJ-teams. Het geheel aan taken richt zich in belangrijke mate op (collectieve) preventie en individuele ondersteuning voor onze inwoners.

WIJ Groningen heeft een faciliterende taak richting de basisvoorzieningen in de wijk. Deze basisvoorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en de sociale samenhang in de wijken. WIJ Groningen zet zich daarom in op het zo goed mogelijk benutten van de mogelijkheden die in deze sociale basis aanwezig zijn. Hierbij kan worden gedacht aan basisvoorzieningen op het gebied van welzijn, sport, onderwijs, cultuur, werk & inkomen en gezondheid. Deze voorzieningen dragen eraan bij dat mensen zich kunnen ontwikkelen, problemen kunnen voorkomen en/of deze zo veel mogelijk zelf en met hun naaste omgeving kunnen aanpakken. Het is ook investeren in verschillende vormen van vrijwillige inzet: bijvoorbeeld in mantelzorg voor familieleden, in vrijwillige zorg voor vrienden en bekenden, in initiatieven voor buurt- en zorgcoöperaties, en in buurthuizen-in-zelfbeheer die ruimte bieden aan ondersteunende activiteiten. Vrijwillige inzet en maatschappelijke initiatieven verbinden mensen met elkaar en voegen iets toe aan het leven van alle betrokkenen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (wel eens) gehoord te hebben van WIJ-Groningen

> 70%

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (redelijk en goed) bekend te zijn met de dienstverlening van WIJ-Groningen

> 60%

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt in de afgelopen 12 maanden (wel eens) contact te hebben gehad met WIJ-Groningen

kengetal

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt te weten waar te moeten zijn met een hulpvraag

> 70%

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het gemakkelijk te vinden om bij WIJ-Groningen naar binnen te lopen

> 70%

Hoe staan we ervoor?

Sinds 1 januari 2018 werken alle WIJ-teams vanuit de Stichting WIJ Groningen. Een belangrijke
verandering ten opzichte van voorgaande jaren, waarbij sprake was van directe aansturing vanuit de

gemeente Groningen. Wij zijn daarmee opdrachtgever geworden van Stichting WIJ Groningen. De opdracht die WIJ Groningen, als opdrachtnemer, uitvoert is vastgelegd in een 'set van afspraken'. In deze set van afspraken is expliciet vastgelegd welke resultaten beoogd worden ten aanzien van ondersteuning van Stichting WIJ Groningen aan onze basisvoorzieningen.

Stichting WIJ Groningen heeft te maken met de gemeentelijke herindeling. De opdracht aan WIJ Groningen die in 2018 nog enkel voor de stad gold, zal in 2019 voor de nieuwe gemeente, inclusief Haren en Ten Boer, gelden. Met Haren en Ten Boer zijn afspraken gemaakt om de aanpakken die in deze gemeenten worden uitgevoerd, stapsgewijs onder te brengen in dan wel te harmoniseren met (de opdracht aan) Stichting WIJ Groningen. Een operatie die in 2018 is gestart en die in 2019 (en verder) een vervolg krijgt. Aan de opdracht aan Stichting WIJ Groningen wordt voor 2019 en verder een addendum toegevoegd waarin de opdracht voor het ontwikkelen van een WIJ Haren en WIJ Ten Boer is geformuleerd.

Naast deze organisatorische ontwikkelingen is aanvullend sprake van een groot aantal inhoudelijke ontwikkelingen, waar zowel de gemeente als WIJ Groningen verantwoordelijkheden heeft. Te denken valt in dat kader bijvoorbeeld aan de verbinding met het onderwijs, aan de samenwerking met de gebiedsteams en aan de samenhang met de domeinen veiligheid en de Participatiewet. De gemeente en Stichting WIJ Groningen hebben een samenwerkingsstructuur ingericht die ervoor zorg moet dragen dat aan deze opgaven in gezamenlijkheid wordt ontwikkeld.

Wat willen we bereiken in 2019?

Ten behoeve van de sociale basis(voorzieningen) en met het oog op (collectieve) preventie werken de WIJ-teams, in opdracht van de gemeente Groningen, aan de volgende resultaten:

  • De eigen kracht en de gezamenlijke kracht van inwoners is versterkt door bij voorkeur gebruik te maken van sociale (pedagogische) netwerken en basisvoorzieningen;
  • Kinderen en jongeren ontwikkelen zich optimaal en groeien gezond en veilig op;
  • Inwoners hebben invloed op en zeggenschap over de door Stichting WIJ Groningen geïnitieerde initiatieven en voorzieningen in hun wijk;
  • Inwoners en maatschappelijke partners weten waarvoor ze Stichting WIJ Groningen kunnen benaderen en ervaren het WIJ-team als laagdrempelig en jeugdvriendelijk;
  • Huisartspraktijken kennen en vertrouwen de expertise van WIJ Groningen en verwijzen inwoners door naar WIJ Groningen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoering geven aan het contractmanagement met stichting WIJ Groningen, waarin monitoring en verantwoording aan de hand van de gemaakte resultaatafspraken plaatsvindt.
  • In samenspraak en samenwerking met Stichting WIJ Groningen invulling geven aan een breed aantal ontwikkelopgaven, bijvoorbeeld ten aanzien van de relatie met de gebiedsteams of de relatie met het (passend) onderwijs.
ga terug