Paragraaf 2 Duurzaamheid

Spoor wind

Hoe staan we ervoor?

In de Routekaart gaan we uit van 36 MWp (circa tien windmolens) opgesteld vermogen windenergie in 2035. In 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met een beleidskader voor grootschalige windenergie. Ten Boer heeft regels vastgesteld waar een eventuele windverkenning in Ten Boer aan moet voldoen. Provinciaal beleid staat op dit moment een vervolg nog niet toe. De provincie is in het kader van nieuw energiebeleid wel opzoek naar meer mogelijkheden voor windenergie. Wij geven met ons beleidskader invulling aan nieuw provinciaal beleid.

Wat willen we bereiken in 2019?

Als de provincie hiervoor goedkeuring geeft, werken we in nauwe samenwerking met de provincie aan de verdere uitwerking van de gemeentelijke ambitie op het vlak van windenergie. We willen graag samen met de provincie en andere strategische partners verkennende onderzoeken in kansrijke windgebieden (conform ons beleidskader) starten.

Ten aanzien van kleine windturbines (tot vijftien meter) hebben wij er bij de provincie op aangedrongen om de omgevingsverordening te verruimen zodat bijvoorbeeld de maximale ashoogte van 15 naar 25 meter kan. Hierdoor stijgt het rendement. Kleine windturbines kunnen dan kansrijk zijn in de buitengebieden, op bedrijventerreinen en op dijken. We willen kleine windturbines toestaan en de voorwaarden voor initiatiefnemers zo gunstig mogelijk maken om op eigen terrein energie voor eigen gebruik op te wekken.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Samen met Grunneger Power, Natuur- en Milieufederatie richten we het Windplatform op;
  • Het Windplatform gaat de gebiedsverkenningen voor de kansrijke gebieden uitvoeren; publieksparticipatie zal centraal staan in deze verkenningen;
  • Zodra projecten haalbaar blijken kan de planvormingsfase worden opgestart. De financiële consequenties van de planvormingsfase zijn beperkt aangezien de meeste onderzoeken en processen reeds in de verkennende fase zijn uitgevoerd;
  • We willen de voorwaarden om op eigen terrein kleine windturbines te plaatsen zo gunstig mogelijk maken; we onderzoeken bij welke gemeentelijke gebouwen kleine windturbines kansrijk zijn.