Paragraaf 2 Duurzaamheid

Spoor Groningen smart city

Voor het verder brengen van de energietransitie en het ontwikkelen van activiteiten en projecten in de verschillende sporen van het energieprogramma zijn kennis en innovatie onmisbaar. Binnen het spoor Smart Energy City zetten we in op de ontwikkeling van innovatieve energieprojecten. Ook zetten we daarbij in op regionale, nationale en Europese samenwerking. De gemeente functioneert als netwerker om samenwerking tussen publieke organisaties, private partijen en burgers te versterken. Omdat we waterstof ook zien als slimme oplossing voor uitdagingen in de energietransitie, leest u hierover ook in dit spoor.

Hoe staan we ervoor?

De combinatie van de energiesector, een sterk IT-cluster en de kennisinstellingen, hebben gefungeerd als waardevolle bouwstenen voor het opbouwen van Smart Energy City Groningen. In 2018 zijn een aantal ontwikkelingen samengekomen binnen het spoor Smart Energy City, waarmee de inzet van de afgelopen jaren ertoe heeft geleid dat Groningen de positie van Lighthouse City is toegekend. Hiermee wordt Groningen, ook in Europa, koploper in de energietransitie. Centraal in het project ‘MAKING CITY’ staan de innovatieve Groningse wijkenergieplannen. Het project start in het najaar 2018 en zal vijf jaar duren.

Reeds eerder behaalde successen zijn het PowerMatchingCity project, het ontwikkelen van faciliteiten om bedrijvigheid en innovaties te stimuleren en het uitbouwen van energiekennis via de verschillende kennisinstellingen. Daarnaast hebben we de afgelopen twee jaar in het INTENSSS-PA project de Groningse innovatieve wijkenergieaanpak verder ontwikkeld. Ook nemen we deel in de Urban Agenda Energytransition. Een Europees overlegorgaan waarin een advies wordt opgesteld voor de Europese Commissie over toekomstige wet- en regelgeving, financieringsconstructies en beleid op het vlak van de energietransitie. Resumerend betekent dit dat we inmiddels een sterke positie hebben opgebouwd in Europa als het aankomt op de energietransitie.

Waterstof
Met de grootschalige productie van duurzame stroom, zoals wind- en zonne-energie, kan groene waterstof geproduceerd worden. Via het huidige gasnet kan deze waterstof (met minimale aanpassingen) kostenefficiënt verplaatst worden naar de locaties waar de vraag is. Eenmaal op locatie kan waterstof als warmtebron in de chemie en de gebouwde omgeving dienen, als brandstof in de mobiliteit en als opslagmedium voor de korte en langere termijn met als doel het elektriciteitsnet te balanceren en levering van elektriciteit te garanderen.  

Het afgelopen jaar is waterstof als pijler steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. Zowel landelijk als Europees gaan de ontwikkelingen snel. Noord-Nederland staat op de kaart als kansrijke ontwikkelregio voor de waterstofeconomie.

Wat willen we bereiken in 2019?

De opgebouwde positie op nationaal en Europees vlak willen we de komende jaren gaan benutten. We willen een voortrekkersrol blijven spelen en die rol benutten door de ontwikkeling van meer projecten. Projecten waarin Groningse (kennis)instellingen, bedrijven en bewoners van kunnen profiteren. Daarbij richten we ons sterk op de wijkenergieaanpak, waarin ook slimme oplossingen voor het nieuwe energiesysteem een belangrijk onderdeel zijn.

Waterstof
We verwachten dat waterstof in de toekomst een belangrijke rol gaat vervullen in een volledig duurzaam, robuust en betaalbaar energiesysteem. In 2019 willen we ons binnen de nationale en internationale gremia verder profileren als de groene waterstof regio van Europa.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Groningen nadrukkelijk internationaal profileren als Smart Energy City;
  • Het vijfjarige Europese Project ‘MAKING-CITY’ gaat van start. MAKING CITY is een project met als doel beleids- en technische innovaties op wijkniveau in te zetten om aan te tonen dat energieneutraliteit in stedelijke gebieden een reële optie is om in Europese steden de energietransitie vorm te geven en daarmee bij te dragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Groningen vervult hierin een voorbeeldrol;
  • De goede positie van Groningen in Europa gebruiken om projecten te ontwikkelen op het gebied van innovatieve energieoplossingen, slimme netwerken, waterstof en met de gebruikers centraal in het systeem;  
  • Als partner van de gemeente Tilburg deelnemen in het partnership Energy Transition in het kader van de Europese Agenda Stad. De Europese Agenda Stad moet zorgen voor een betere aansluiting tussen de stedelijke praktijk en Europees beleid en wet- en regelgeving en heeft daarom drie pijlers:

- betere regelgeving;
- betere toegang tot EU-financiering en;
-betere kennisdeling;

  • Ondersteunen van onderzoeksprojecten van de Rijksuniversiteit Groningen, zoals: Energysense (onderzoek gericht op het begrijpen van veranderingspatronen in houding, gedrag en energiegebruik) en ESI-POSE (onderzoek naar ontwikkeling van energiemanagementsysteem in relatie tot gedrag).

Waterstof

  • Verder verduurzamen van ons wagenpark door middel van het aanschaffen van diverse waterstof gedreven voertuigen;
  • Stimuleren van het MKB om waterstof als optie te overwegen voor hun mobiliteitsvraag;
  • Onderzoeken welke oplossingen waterstof voor de gebouwde omgeving kan bieden in het kader van de verwerking van grote hoeveelheden duurzame stroom;
  • Onderzoeken in welke mate waterstof als groen gas een oplossing kan bieden als warmtebron;
  • Als gemeente participeren we in diverse EU projecten, zoals REVIVE (twee vuilniswagens), JIVE2 (twintig bussen), Hytrec2 (zes voertuigen plus vulstation). Dankzij de bijdrage vanuit Europa zijn we in staat om deze projecten kosteneffectief uit te voeren.