Programma 12 College, raad en gebiedsgericht Werken

Deelprogramma 12.2 Gebiedsgericht werken

De gebiedsprogramma’s zijn te vinden in Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken. Deze paragraaf kent een algemeen en een gebiedsspecifiek deel. In het algemene deel gaan we in op het totaalbeeld van de gemeente en beschrijven we de inzet van een aantal budgetten, voor brede inzet in de wijk - zoals wijkkompassen, wijkcommunicatie, democratische vernieuwing en straathoekwerk. Daarna benoemen we per gebied specifieke wijk- en dorpsopgaven en formuleren we op basis hiervan het gebiedsprogramma. We onderscheiden zeven gebieden: Centrum, Oude Wijken, Zuid, Oost, West, Haren en Ten Boer.

Financiële paragraaf

De basis van de financiële grondslag van de gebiedsprogramma’s staat hier in Programma 12 College en Raad en kent een omvang van 5,595 miljoen euro in 2019. Voor een deel bevat het programma de inzet van wijk- en dorpswethoudersbudgetten, daarnaast is er sprake van wijk- en dorpsprojecten -programma’s en -activiteiten.

Het basisprogramma wordt als volgt gedekt:

Omschrijving (bedragen x 1.000 euro)

Bedrag

Middelen klein verkeer

200

Middelen beheer en onderhoud

620

Veiligheidsmiddelen (straathoekwerk/stratenaanpak/buurtconciërges)

350

Middelen maatschappelijke participatie

300

Duurzaamheidsmiddelen

200

Middelen armoedebeleid

200

Extra beleid 2016

1.000

Extra beleid 2017

500

Extra beleid 2018

850

Intensiveringen 2019

1.375

Totaal

5.595

We gaan uit van de volgende verdeling over het algemene programma en de gebied-specifieke delen.

Gebied-specifieke delen (bedragen x 1.000 euro)

Bedrag

Algemeen

1.420

Wijkwethoudersbudget Centrum

200

A-kwartier

400

Wijkwethoudersbudget Oude Wijken

200

Gebiedsprogramma Oude Wijken

250

Wijkwethoudersbudget Zuid

200

Gebiedsprogramma Zuid

250

MFA De Wijert

200

Wijkwethoudersbudget Oost

200

Gebiedsprogramma Oost

250

Heerdenaanpak Beijum

250

Wijkwethoudersbudget West

200

Gebiedsprogramma West

250

Dorpswethoudersbudget Haren

150

Dorpswethoudersbudget Ten Boer

100

Gebiedsgerichte inzet programma's

1.075

Totaal

5.595

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 5.614

21,9 %

Baten

€ 165

0,7 %