Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.2.4 Winkels buiten de binnenstad

Detailhandel vormt een wezenlijk onderdeel van het dagelijkse leven van de inwoners van de Gemeente Groningen en van onze regio. Men doet er dagelijkse boodschappen en koopt andere benodigdheden. Detailhandel is ook belangrijk voor de economie van de gemeente; de sector "handel' is goed voor 23.420 banen. Ook buiten de binnenstad heeft onze gemeente een gevarieerd aanbod aan winkels, waarvan de meeste in wijkwinkelcentra en op onze locaties voor grootschalige detailhandel. De Groningse detailhandelsstructuur functioneert goed. In onze Structuurvisie Detailhandel (uit 2011) staat dat we de verschillende soorten en locaties van en voor detailhandel faciliteren en zetten daarbij in op versterking van de huidige structuur. We kijken hierbij naar de specifieke functie en betekenis zodat de winkels elkaar versterken en niet in de weg zitten.

Hoe staan we ervoor?

In 2018 zien we lage leegstandscijfers in de detailhandel, ook buiten de binnenstad. In Nederland stijgen de huren voor winkels weer. Ondanks goede algemene cijfers voor de sector blijft het wel per locatie verschillend. Vernieuwing en verandering blijft nodig om een passende beleving aan de consument te kunnen bieden. Winkelcentra veranderen steeds meer naar een ontmoetingsplek om te verblijven en minder alleen een plek om doelgericht te kopen. Een goede verbinding met de bewoners in de wijk is daarbij belangrijk. Door samen op te trekken kunnen we ruimte bieden voor passende groei en toekomstbestendigheid van de detailhandel in Groningen. Voor Haren hebben we in 2018 een centrumvisie vastgesteld. In 2019 gaan we kijken hoe we hier uitvoering aan kunnen geven. In 2017 hebben we voor het Sontplein-gebied in gezamenlijkheid een Masterplan vastgesteld voor de doorontwikkeling van het gebied. Ook is in 2017 in samenwerking met de bedrijvigheid rondom het Hoendiep een toekomstvisie opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de ontwikkeling van het Suikerfabriek Terrein. In 2018 is hier vervolg aan gegeven.

Wat willen we bereiken in 2019?

We willen investeringsplannen van ondernemers, ook buiten de binnenstad, maximaal faciliteren. Dit doen we binnen een logische detailhandelsstructuur die ertoe leidt dat Groningen, als koophoofdstad van het Noorden, een groot en compleet aanbod heeft, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de bestaande structuur. Binnen die structuur moeten onze bewoners en bezoekers van de gemeente voldoende winkels in hun omgeving kunnen vinden.

Wat gaan we hiervoor doen?

ga terug